شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
 1. آمادگي شغلي (بازنگری آذر 1394)
 2. آداب و معاشرت كودكان و نوجوانان (سال 1393)
 3. آموزش حقوق شهروندی
 4. اجرای تکنیک های مقدماتی مهادا   ( آبان 1394)
 5. اجرای تکنیک های پیشرفته مهادا   ( آبان 1394)
 6. ارزیابی درونی مراکز آموزشی (سال 1393)

 7. امر به معروف و نهی از منکر  ( سال 1394)

 8. امربه معروف و نهی از منکر در خانواده ها ( سال 1394)
 9. انجام تكنيكهاي مهادا (سال 1393)
 10. ایجاد من متناسب در مهادا  ( آبان 1394)
 11. بازرسی از آموزشگاه ها

 12. به كارگيري احكام و آداب مديريت و كارمندي ( سال 1394)

 13. بكارگيري اصول ارتقاء از سطح كارمندي به مديريت (سال 1393)

 14. به کارگیری امور حقوقی کودک     ( سال 1394)

 15. به کارگیری خدمات مشاوره و هدایت آموزشی ( سال 1394)
 16. بكارگيري مهارت جامع برقراري ارتباط (سال 1393)
 17. بكارگيري نظام پيشنهادها  در سازمانها
 18. بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای ( سال 1392)
 19. پايش و ارزيابي سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران (سال 1393)
 20. تحليل داده ها در پژوهش هاي اجتماعي و مديريت با استفاده از نرم افزار spss (سال 1393)

 21. تذکرلسانی در امر به معروف و نهی از منکر ( سال 1394)

 22. تربیت مربی امر به معروف و نهی از منکر  ( سال 1394)
 23. تربيت مربي خلاقيت و نخبه پروري كودك و نوجوان مقدماتي ( سال 1394)

 24. تربيت مربي خلاقيت و نخبه پروري كودك و نوجوان پيشرفته ( سال 1394)

 25. تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم  (1390)
 26. تربيت مربي زبان انگليسي كودكان (سال 1393)

 27. تربيت مربي زبان انگليسي بزرگسالان (ITC)   (فروردين 95)

 28. تربیت یاوران معروف  ( ویژه کارکنان دولت )  ( سال 1394)

 29. توسعه و تقویت مهارتهای هوش حرکتی (سال 1393)
 30. سخنراني حرفه اي (سال 1393)
 31. سلامتی کاربردی  ( آبان 1394)
 32. سواد آموزی سطح دو  ( آبان 1394)
 33. سواد آموزی سطح سه ( آبان 1394)
 34. شناخت ،توسعه و تقويت رفتارهاي حركتي كودكان و نوجوانان آموزش پذير اوتيسم (سال 1393)
 35. کاربینی   ( سال 1394)
 36. كار گروهي   ( سال 1394)
 37. مدیریت وبرنامه ریزی امور خانواده
 38. مراقبت و نگهداری از سالمندان
 39. مراقبت و نگهداری از کودکان
 40. مراقبت و نگهداری از کودکان 1 تا 7 سال
 41. مشاوره و هدایت آموزشی  ( سال 1394)
 42. مهارت های مطالعه در محاسبات فنی وحرفه ای
 43.  

 

 1. آمادگي شغلي (بازنگری آذر 1394)
 2. آداب و معاشرت كودكان و نوجوانان (سال 1393)
 3. آموزش حقوق شهروندی
 4. اجرای تکنیک های مقدماتی مهادا   ( آبان 1394)
 5. اجرای تکنیک های پیشرفته مهادا   ( آبان 1394)
 6. ارزیابی درونی مراکز آموزشی (سال 1393)

 7. امر به معروف و نهی از منکر  ( سال 1394)

 8. امربه معروف و نهی از منکر در خانواده ها ( سال 1394)
 9. انجام تكنيكهاي مهادا (سال 1393)
 10. ایجاد من متناسب در مهادا  ( آبان 1394)
 11. بازرسی از آموزشگاه ها

 12. به كارگيري احكام و آداب مديريت و كارمندي ( سال 1394)

 13. بكارگيري اصول ارتقاء از سطح كارمندي به مديريت (سال 1393)

 14. به کارگیری امور حقوقی کودک     ( سال 1394)

 15. به کارگیری خدمات مشاوره و هدایت آموزشی ( سال 1394)
 16. بكارگيري مهارت جامع برقراري ارتباط (سال 1393)
 17. بكارگيري نظام پيشنهادها  در سازمانها
 18. بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای ( سال 1392)
 19. پايش و ارزيابي سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران (سال 1393)
 20. تحليل داده ها در پژوهش هاي اجتماعي و مديريت با استفاده از نرم افزار spss (سال 1393)

 21. تذکرلسانی در امر به معروف و نهی از منکر ( سال 1394)

 22. تربیت مربی امر به معروف و نهی از منکر  ( سال 1394)
 23. تربيت مربي خلاقيت و نخبه پروري كودك و نوجوان مقدماتي ( سال 1394)

 24. تربيت مربي خلاقيت و نخبه پروري كودك و نوجوان پيشرفته ( سال 1394)

 25. تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم  (1390)
 26. تربيت مربي زبان انگليسي كودكان (سال 1393)

 27. تربيت مربي زبان انگليسي بزرگسالان (ITC)   (فروردين 95)

 28. تربیت یاوران معروف  ( ویژه کارکنان دولت )  ( سال 1394)

 29. توسعه و تقویت مهارتهای هوش حرکتی (سال 1393)
 30. سخنراني حرفه اي (سال 1393)
 31. سلامتی کاربردی  ( آبان 1394)
 32. سواد آموزی سطح دو  ( آبان 1394)
 33. سواد آموزی سطح سه ( آبان 1394)
 34. شناخت ،توسعه و تقويت رفتارهاي حركتي كودكان و نوجوانان آموزش پذير اوتيسم (سال 1393)
 35. کاربینی   ( سال 1394)
 36. كار گروهي   ( سال 1394)
 37. مدیریت وبرنامه ریزی امور خانواده
 38. مراقبت و نگهداری از سالمندان
 39. مراقبت و نگهداری از کودکان
 40. مراقبت و نگهداری از کودکان 1 تا 7 سال
 41. مشاوره و هدایت آموزشی  ( سال 1394)
 42. مهارت های مطالعه در محاسبات فنی وحرفه ای
 43.  

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب