شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. انجام آزمايشات اوليه كاغذ (سال 1393)
 2. انجام آزمايشات تعيين آلودگي در فرايند توليد خمير و كاغذ (سال 1393)
 3. انجام آزمايشات تعيين كيفيت كاغذ تيمار شده با مواد شيميايي (سال 1393)
 4. انجام آزمايشات شيميايي تعيين كيفيت خمير كاغذ (سال 1393)
 5. انجام آزمايشات فيزيكي و مكانيكي تعيين كيفيت كاغذ (سال 1393)
 6. انجام آزمايشات و كنترل كيفيت مواد خام ورودي (سال 1393)
 7. اندازه گيري غلظت خمير غلظت سنج (سال 1393)
 8. بهداشت و ايمني OHS سرپرستي و مونيتورينگ سيستم (سال 1393)
 9. تعيين گراماژ كاغذ در انتهاي خشك (سال 1393)
 10. رطوبت سنجي در خط خرده چوب با رطوبت سنج الكترونيكي (سال 1393)
 11. رطوبت سنجي در كاغذ باطله با رطوبت سنج الكترونيكي (سال 1393)
 12. سرپرستي بازيافت مواد شيميايي خطوط توليدي خمير و كاغذ (سال 1393)
 13. سرپرستي و مونيتورينگ اپراتوري توليد خمير و كاغذ (سال 1393)
 14. سنجش و اندازه گيري چوب خمير شونده (سال 1393)
 15. ضخامت سنجي در انتهاي خشك (سال 1393)
 16. عيب يابي عمليات تكميلي كاغذ و رفع عيوب (سال 1393)
 17. كنترل اماده سازي و راه اندازي فورد رينير (سال 1393)
 18. كنترل برش و شمارش كاغذ (سال 1393)
 19. كنترل پيچش و اندازه نهايي كاغذ (سال 1393)
 20. كنترل حركت استوانه هاي كاغذ پيچي (سال 1393)
 21. كنترل درصد الياف و آب (سال 1393)
 22. كنترل دريافت انبار و تخليه خرده چوب و چوب (سال 1393)
 23. كنترل رطوبت گيري در خشك كن (سال 1393)
 24. كنترل ضخامت و گراماژ در دستگاه فوردرنير (سال 1393)
 25. كنترل عمليات پوشش دهي درون ماشين و برون ماشين (سال 1393)
 26. كنترل فرآيند هاي تبديل چوب به خرده چوب (سال 1393)
 27. كنترل كيفيت عمليات تهيه خمير (سال 1393)
 28. كنترل مواد اوليه چوبي (سال 1393)
 29. محاسبه هزينه ها و بهره وري توليد در كارخانجات خمير و كاغذ (سال 1393)
 30. مديريت رفع مشكلات تبديل چوب به خرده چوب (سال 1393)
 31. نمونه گيري الياف كاغذ (سال 1393)
 32. هدايت انتقال كاغذ از قسمت خشك به قسمت پيچش (سال 1393)
 33. هدايت بر آماده سازي و راه اندازي هدباكس (جعبه پخش كننده ) (سال 1393)
 34. هدايت عمليات پالايش خمير (سال 1393)
 35. هدايت عمليات پخت خمير (سال 1393)
 36. هدايت عمليات پوشش دهي فوري و خشك كردن پوشش كاغذ (سال 1393)
 37. هدايت عمليات كنترل كيفيت رول هاي كاغذ (سال 1393)
 38. هدايت فرآيند آبگيري در ميز فورد رينير و پرس (سال 1393)
 39. هدايت فرآيند عيب يابي در قسمت خشك و ميز فورد رينير (سال 1393)
 40. هدايت فرايند عيب يابي و رفع عيب در قسمت تر ماشين (سال 1393)
 41. هدايت كنترل كيفيت مخلوط كردن و پخش مواد در قسمت  تر ماشين (سال 1393)
 42. هدايت ورود خمير وارداتي و خمير برگشتي به كارخانه (سال 1393)
 43. هماهنگي امور مربوط به تنظيمات ماشين (سال 1393)
 44. هماهنگي عمليات آماده سازي سطح كاغذ (سال 1393)
 45. هماهنگي عمليات آهار دهي كاغذ (سال 1393)
 46. هماهنگي كنترل شرايط تشكيل كاغذ در توري پرس و خشك كن (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب