شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. آناليز فوتبال - مقدماتي (سال 1393)
 2. آناليز فوتبال - پيشرفته (سال 1393)
 3. اجراي آزمون هاي ورزشي در فوتبال (خرداد 95)
 4.  بررسي حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري در صنعت فوتبال (سال 1393)
 5. بررسي ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران با رويكرد در صنعت فوتبال (سال 1393)
 6. بررسي مدارس فوتبال در صنعت فوتبال -ايران (سال 1393)
 7. بررسي مدارس فوتبال در صنعت فوتبال-جهان (سال 1393)
 8. بررسي نهادهاي حقوقي در صنعت فوتبال ايران (سال 1393)
 9. بررسي تاريخ فوتبال  (خرداد95)
 10. بكارگيري اصول رفتار اجتماعي در صنعت فوتبال مقدماتي (سال 1393)
 11. بكارگيري اصول و فنون تبليغات در صنعت فوتبال (سال 1393)
 12. بكارگيري اصول و فنون مذاكره اداره جلسات در صنعت فوتبال (سال 1393)
 13. بكارگيري اصول و مباني مديريت در صنعت فوتبال (سال 1393)
 14. بكارگيري آمار در صنعت فوتبال -پيشرفته (سال 1393)
 15. بكارگيري آمار در صنعت فوتبال -مقدماتي (سال 1393)
 16. بكارگيري آئين نگارش و مكاتبات اداري در صنعت فوتبال -مقدماتي (سال 1393)
 17. بكارگيري تاريخ فوتبال جهان و ایران در صنعت فوتبال (ارديبهشت 95)
 18. بكارگيري رايانه در صنعت فوتبال مقدماتي (سال 1393)
 19. بكارگيري صنعت سينما در صنعت فوتبال (سال 1393)
 20. بكارگيري كليات علم اقتصاد با رويكرد صنعت فوتبال (سال 1393)
 21. بكارگيري مباني اقتصاد خرد در صنعت فوتبال (سال 1393)
 22. بكارگيري مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبال (سال 1393)
 23. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال I (سال 1393)
 24. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال II (سال 1393)
 25. بكارگيري مهارتهاي زبان براي فوتبال III (سال 1393)
 26. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال  IV(سال 1393)
 27. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال V(سال 1393)
 28. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال VI(سال 1393)
 29. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال VII(سال 1393)
 30. بکارگیری  صنعت رسانه در صنعت فوتبال(سال 1393)
 31. بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت فوتبال پيشرفته (سال 1393)
 32. بكارگيري فيزيولوژي در فوتبال (I)    (خرداد 95)
 33. بكار گيري فيزيولوژي در فوتبال  (II)   (خرداد95)
 34. بكارگيري مقدمات حقوق ورزش درصنعت فوتبال  (خرداد 95)
 35. بكارگيري ايمني ‘ بهداشت وكمك هاي اوليه درصنعت فوتبال  (خرداد 95)
 36. بكارگيري آناتومي درصنعت فوتبال (II)  (خرداد 95)
 37. بكارگيري آناتومي در صنعت فوتبال (I) (خرداد 95 )
 38. بكارگيري مباني روانشناسي فردي واجتماعي در صنعت فوتبال (خرداد95)
 39. بكارگيري مباني جامعه شناسي درصنعت فوتبال (خرداد 95)
 40. بكارگيري اصول مقدماتي فني فوتبال (خرداد95)
 41. بكار گيري اخلاق حرفه اي درصنعت فوتبال  (خرداد 95)
 42. بكارگيري آمادگي جسماني در فوتبال (خرداد 95)
 43. دروازه باني درفوتبال  (خرداد95)
 44. كاربرد شنا در فوتبال (خرداد 95)
 45. كاربرد ژيمناستيك درفوتبال (خرداد95)
 46. تبين مباني حقوق تجارت در صنعت فوتبال (سال 1393)
 47. تبيين قوانين و مقررات عمومي صنعت فوتبال (سال 1393)
 48. تبيين مباني حقوق ورزش در صنعت فوتبال (سال 1393)
 49. حفاظت از اسناد و منابع در صنعت فوتبال (سال 1393)
 50. مديريت بازاريابي و فروش در صنعت فوتبال مقدماتي (سال 1393)
 51. مديريت منابع انساني در صنعت فوتبال (سال 1393)
 52. مربی دفاع شخصی(فول سلف دیفنس) (سال 1393)
 53. مربيگري درجه 4 فوتبال (سال 1393)
 54. مشاهده وتوصيف درفوتبال (خرداد95)
 55. نقل و انتقالات بازيكنان در صنعت فوتبال  (سال 1393)

 

 1. آناليز فوتبال - مقدماتي (سال 1393)
 2. آناليز فوتبال - پيشرفته (سال 1393)
 3. اجراي آزمون هاي ورزشي در فوتبال (خرداد 95)
 4.  بررسي حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري در صنعت فوتبال (سال 1393)
 5. بررسي ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران با رويكرد در صنعت فوتبال (سال 1393)
 6. بررسي مدارس فوتبال در صنعت فوتبال -ايران (سال 1393)
 7. بررسي مدارس فوتبال در صنعت فوتبال-جهان (سال 1393)
 8. بررسي نهادهاي حقوقي در صنعت فوتبال ايران (سال 1393)
 9. بررسي تاريخ فوتبال  (خرداد95)
 10. بكارگيري اصول رفتار اجتماعي در صنعت فوتبال مقدماتي (سال 1393)
 11. بكارگيري اصول و فنون تبليغات در صنعت فوتبال (سال 1393)
 12. بكارگيري اصول و فنون مذاكره اداره جلسات در صنعت فوتبال (سال 1393)
 13. بكارگيري اصول و مباني مديريت در صنعت فوتبال (سال 1393)
 14. بكارگيري آمار در صنعت فوتبال -پيشرفته (سال 1393)
 15. بكارگيري آمار در صنعت فوتبال -مقدماتي (سال 1393)
 16. بكارگيري آئين نگارش و مكاتبات اداري در صنعت فوتبال -مقدماتي (سال 1393)
 17. بكارگيري تاريخ فوتبال جهان و ایران در صنعت فوتبال (ارديبهشت 95)
 18. بكارگيري رايانه در صنعت فوتبال مقدماتي (سال 1393)
 19. بكارگيري صنعت سينما در صنعت فوتبال (سال 1393)
 20. بكارگيري كليات علم اقتصاد با رويكرد صنعت فوتبال (سال 1393)
 21. بكارگيري مباني اقتصاد خرد در صنعت فوتبال (سال 1393)
 22. بكارگيري مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبال (سال 1393)
 23. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال I (سال 1393)
 24. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال II (سال 1393)
 25. بكارگيري مهارتهاي زبان براي فوتبال III (سال 1393)
 26. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال  IV(سال 1393)
 27. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال V(سال 1393)
 28. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال VI(سال 1393)
 29. بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال VII(سال 1393)
 30. بکارگیری  صنعت رسانه در صنعت فوتبال(سال 1393)
 31. بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت فوتبال پيشرفته (سال 1393)
 32. بكارگيري فيزيولوژي در فوتبال (I)    (خرداد 95)
 33. بكار گيري فيزيولوژي در فوتبال  (II)   (خرداد95)
 34. بكارگيري مقدمات حقوق ورزش درصنعت فوتبال  (خرداد 95)
 35. بكارگيري ايمني ‘ بهداشت وكمك هاي اوليه درصنعت فوتبال  (خرداد 95)
 36. بكارگيري آناتومي درصنعت فوتبال (II)  (خرداد 95)
 37. بكارگيري آناتومي در صنعت فوتبال (I) (خرداد 95 )
 38. بكارگيري مباني روانشناسي فردي واجتماعي در صنعت فوتبال (خرداد95)
 39. بكارگيري مباني جامعه شناسي درصنعت فوتبال (خرداد 95)
 40. بكارگيري اصول مقدماتي فني فوتبال (خرداد95)
 41. بكار گيري اخلاق حرفه اي درصنعت فوتبال  (خرداد 95)
 42. بكارگيري آمادگي جسماني در فوتبال (خرداد 95)
 43. دروازه باني درفوتبال  (خرداد95)
 44. كاربرد شنا در فوتبال (خرداد 95)
 45. كاربرد ژيمناستيك درفوتبال (خرداد95)
 46. تبين مباني حقوق تجارت در صنعت فوتبال (سال 1393)
 47. تبيين قوانين و مقررات عمومي صنعت فوتبال (سال 1393)
 48. تبيين مباني حقوق ورزش در صنعت فوتبال (سال 1393)
 49. حفاظت از اسناد و منابع در صنعت فوتبال (سال 1393)
 50. مديريت بازاريابي و فروش در صنعت فوتبال مقدماتي (سال 1393)
 51. مديريت منابع انساني در صنعت فوتبال (سال 1393)
 52. مربی دفاع شخصی(فول سلف دیفنس) (سال 1393)
 53. مربيگري درجه 4 فوتبال (سال 1393)
 54. مشاهده وتوصيف درفوتبال (خرداد95)
 55. نقل و انتقالات بازيكنان در صنعت فوتبال  (سال 1393)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب