شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
 1. امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک  ( آبان 1394)
 2. برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) ( دی 1394)
 3. برنامه نویسی  Basic 4 Android   ( سال 1394)
 4.  کاربر Android (سال 1393)
 5. كاربر portal (سال 1393)
 6. کاربر IOS   ( آبان 1394)
 7. کاربر تبلت (سال 1393)
 8. کاربر نرم افزار Aspen Hysys (شبیه سازی سیستم های کامپیوتری) ( دی 1394)
 9. کاربر نرم افزار Comfar ( دی 1394)
 10. کاربر نرم افزار Snagit  ( دی 1394)
 11. کاربر Macintosh  ( آبان 1394)
 12. كاربري ويندوز 7 ويژه افراد خاص     (اسفند 94 )
 13. کارشناسی ارشد شبکه های عصبی در MATLAB  ( آبان 1394)
 14. كارور Avid Liquid (سال 1393)
 15. کارور Photo Shop    ( سال 1394)
 16. کارور Word ( سال1393)
 17. کارور عمومی رایانه شخصی  / بازنگری ( دی 1394)
 18. لینوکس (LPIC-1)
 19. مباني فناوري اطلاعات     (اسفند 94)
 20. مدير BI در فناوري اطلاعات (هوش تجاري)
 21.  مهارت های زندگی آنلاین (سال 1393)
 22. مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه  ( آذر 1394)
 23. Access 2010 ( دی 1394)
 24. After Effects 101: Yellow Belt     (فروردين 95)
 25. After Effects 301 Black Belt         (فروردين 95)
 26. After Effects 201: Green Belt  (فروردين 95)
 27. After Effects Creative License(فروردين 95)
 28.   )    After Effects Jumpstart: zero to HEROفروردين 95)
 29. Admininstering Windows Server 2012 ( 1394
 30. Business and Report writing Introduction  ( دی 1394)
 31. configuring Advanced Windows Server2012 services
 32. Communicating with Authority & Impact  ( دی 1394)
 33. Compelling Speeches & Presentation  ( دی 1394)
 34. carver  prezi   (فروردين 95)
 35. Introducing cisco cloud Administration (CLDADM)  210-455(فروردين 95)
 36. Introducing cisco data center technologies (DCICT640-916 ) (فروردين 95)
 37. Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications  ( دی 1394)
 38. Developing Windows Azure and web Services  (دی 1394)
 39. DePlOY And Manage OPenstack (فروردين 95)
 40. Essentials of Developing Winsows store Apps Using HTML 5 and Javascript (دی 1394)
 41. Getting Results without Direct Authoriy  ( دی 1394)
 42. Graphic design technology skillsin international competitions

  (فروردين 95)
 43. Matrix Structural Analysis&Dynamics using SAP2000  (دی 1394) 
 44. Microsoft Certified Solution Associate Configuring Windows 8.1(1394
 45. Mictocoft Certified Solutions Associate Supporting Windows 8.1 ( آبان 1394)
 46. Microsoft Power Point2016(فروردين 95)
 47. Microsoft Access2016     (فروردين 95)
 48. Microsoft publisher 2016      (فروردين 95)
 49. Microsoft Excel2016      (فروردين 95)
 50. Microsoft Word2016      (فروردين 95)
 51. Microsoft Visio2016       (فروردين 95)
 52.  NETAPP CERTIFIED DATA ADMRATOR(ncda )  NS0-155 (فروردين 95)
 53. Advanced Web Application Development using Microsoft ASP.NET ( آبان 1394)
 54. MikroTik Certified Inter-neworking Engineer ( MTCINE (آبان 1394)
 55. MikroTik Certified Nework Associate ( MTCNA (آبان 1394)
 56. MikroTik Certified Routing Engineer ( MTCRE ( آبان 1394)
 57. MikroTik Certified Traffic Control Engineer ( MTCTCE (آبان 1394)
 58. MikroTic Certified User Management Engineer (MTCUME (آبان 1394)
 59. MikroTic Certified Wireless Engineer (MTCWE ( آبان 1394)
 60. management skills  ( فروردين 95)
 61. Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center  (آبان 1394)
 62. Windows 7 Configuring  (آبان 1394)
 63. Activity- Based Intelligence (ABI) Analysis in the Field ( آبان 1394)
 64. Activity- Based Intelligence (ABI) Prigramming in the field  ( آبان 1394)
 65. Web Design Fundamental (HTML5,CSS3)  ( آبان 1394)
 66. Applying Activity - Based iNTElligence (ABI) Methods  ( آبان 1394)
 67. Developing Activity-Based Intelligence (ABI) Applications  ( آبان 1394)
 68. developing your leadership voice for presence and impact (فروردين 95)
 69. Essentials of Activity- Based Intelligence (ABI)  (آبان 1394)
 70. Executive Overview of Activity - Based Intelligence (ABI  (آبان 1394)
 71. Excel 2010 ( دی 1394)
 72.  emotional intelligence achieving leadership success     (فروردين 95)
 73. IC3 ( آبان 1394)
 74. Results through Collaboration  ( دی 1394)
 75. Technical Writing Introduction  ( دی 1394)
 76. Power Point 2010  (دی 1394)
 77. Word 2010 ( دی 1394)
 78. Windows 7,Enterprise Desktop Support Technician  ( دی 1394)
 79.  (فروردین 95) Design and implementation of multimedia with Adobe Captivate
 80. 640-911: Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN) (فروردين 95)
 81. CXD-203:Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (فروردين 95)
 82. 70-247:Configuring and Deploying a Private Cloud (فروردين 95)

 83. CXD-300:Deploying App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (فروردين 95)

 84. (فروردين 95) Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And SwitchingICND 2

 85. NetApp Certified Data Administrator(NCDA)NS0-157  (فروردين 95)
 86. ZOMBIE MAKE-UP ARTIST FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 87. ZOMBIE NAIL ARTIST FOR  COMPUTER GAMES & VIRTUAL  MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 88. HAIRCUTS FOR ZOMBIES FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 89. CHIGNON ZOMBIES FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 90. TATTO FOR ZOMBIES FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP (ارديبهشت 95)

 91. LATEX FOR ZOMBIES FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 92. Power Point 2013  (اردببهشت 95)

 93. Access 2013  (ارديبهشت 95)

 94. Excel 2013 (ارديبهشت 95)

 95. Word 2013  (ارديبهشت 95)

 96. كارور  after effects (فروردين 95)
 97. كارور  captivate (فروردين 95)
 98. microsoft outlook  2016  (فروردين 95)
 99. كارور  anime studio pro   (فروردين 95)
 100. كارور Inkscape    ( ا رديبهشت 95)
 101. كارور Iclone pro  (ارديبهشت 95)
 102. ويرايش حرفه اي  ويدئو با Ulead video studio ( ارديبهشت 95  )
 103. توليد محتواي آموزشي با  Camtasia studio  (ارديبهشت 95)
   
   
 
 
 

 

 

 1. امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک  ( آبان 1394)
 2. برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) ( دی 1394)
 3. برنامه نویسی  Basic 4 Android   ( سال 1394)
 4.  کاربر Android (سال 1393)
 5. كاربر portal (سال 1393)
 6. کاربر IOS   ( آبان 1394)
 7. کاربر تبلت (سال 1393)
 8. کاربر نرم افزار Aspen Hysys (شبیه سازی سیستم های کامپیوتری) ( دی 1394)
 9. کاربر نرم افزار Comfar ( دی 1394)
 10. کاربر نرم افزار Snagit  ( دی 1394)
 11. کاربر Macintosh  ( آبان 1394)
 12. كاربري ويندوز 7 ويژه افراد خاص     (اسفند 94 )
 13. کارشناسی ارشد شبکه های عصبی در MATLAB  ( آبان 1394)
 14. كارور Avid Liquid (سال 1393)
 15. کارور Photo Shop    ( سال 1394)
 16. کارور Word ( سال1393)
 17. کارور عمومی رایانه شخصی  / بازنگری ( دی 1394)
 18. لینوکس (LPIC-1)
 19. مباني فناوري اطلاعات     (اسفند 94)
 20. مدير BI در فناوري اطلاعات (هوش تجاري)
 21.  مهارت های زندگی آنلاین (سال 1393)
 22. مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه  ( آذر 1394)
 23. Access 2010 ( دی 1394)
 24. After Effects 101: Yellow Belt     (فروردين 95)
 25. After Effects 301 Black Belt         (فروردين 95)
 26. After Effects 201: Green Belt  (فروردين 95)
 27. After Effects Creative License(فروردين 95)
 28.   )    After Effects Jumpstart: zero to HEROفروردين 95)
 29. Admininstering Windows Server 2012 ( 1394
 30. Business and Report writing Introduction  ( دی 1394)
 31. configuring Advanced Windows Server2012 services
 32. Communicating with Authority & Impact  ( دی 1394)
 33. Compelling Speeches & Presentation  ( دی 1394)
 34. carver  prezi   (فروردين 95)
 35. Introducing cisco cloud Administration (CLDADM)  210-455(فروردين 95)
 36. Introducing cisco data center technologies (DCICT640-916 ) (فروردين 95)
 37. Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications  ( دی 1394)
 38. Developing Windows Azure and web Services  (دی 1394)
 39. DePlOY And Manage OPenstack (فروردين 95)
 40. Essentials of Developing Winsows store Apps Using HTML 5 and Javascript (دی 1394)
 41. Getting Results without Direct Authoriy  ( دی 1394)
 42. Graphic design technology skillsin international competitions

  (فروردين 95)
 43. Matrix Structural Analysis&Dynamics using SAP2000  (دی 1394) 
 44. Microsoft Certified Solution Associate Configuring Windows 8.1(1394
 45. Mictocoft Certified Solutions Associate Supporting Windows 8.1 ( آبان 1394)
 46. Microsoft Power Point2016(فروردين 95)
 47. Microsoft Access2016     (فروردين 95)
 48. Microsoft publisher 2016      (فروردين 95)
 49. Microsoft Excel2016      (فروردين 95)
 50. Microsoft Word2016      (فروردين 95)
 51. Microsoft Visio2016       (فروردين 95)
 52.  NETAPP CERTIFIED DATA ADMRATOR(ncda )  NS0-155 (فروردين 95)
 53. Advanced Web Application Development using Microsoft ASP.NET ( آبان 1394)
 54. MikroTik Certified Inter-neworking Engineer ( MTCINE (آبان 1394)
 55. MikroTik Certified Nework Associate ( MTCNA (آبان 1394)
 56. MikroTik Certified Routing Engineer ( MTCRE ( آبان 1394)
 57. MikroTik Certified Traffic Control Engineer ( MTCTCE (آبان 1394)
 58. MikroTic Certified User Management Engineer (MTCUME (آبان 1394)
 59. MikroTic Certified Wireless Engineer (MTCWE ( آبان 1394)
 60. management skills  ( فروردين 95)
 61. Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center  (آبان 1394)
 62. Windows 7 Configuring  (آبان 1394)
 63. Activity- Based Intelligence (ABI) Analysis in the Field ( آبان 1394)
 64. Activity- Based Intelligence (ABI) Prigramming in the field  ( آبان 1394)
 65. Web Design Fundamental (HTML5,CSS3)  ( آبان 1394)
 66. Applying Activity - Based iNTElligence (ABI) Methods  ( آبان 1394)
 67. Developing Activity-Based Intelligence (ABI) Applications  ( آبان 1394)
 68. developing your leadership voice for presence and impact (فروردين 95)
 69. Essentials of Activity- Based Intelligence (ABI)  (آبان 1394)
 70. Executive Overview of Activity - Based Intelligence (ABI  (آبان 1394)
 71. Excel 2010 ( دی 1394)
 72.  emotional intelligence achieving leadership success     (فروردين 95)
 73. IC3 ( آبان 1394)
 74. Results through Collaboration  ( دی 1394)
 75. Technical Writing Introduction  ( دی 1394)
 76. Power Point 2010  (دی 1394)
 77. Word 2010 ( دی 1394)
 78. Windows 7,Enterprise Desktop Support Technician  ( دی 1394)
 79.  (فروردین 95) Design and implementation of multimedia with Adobe Captivate
 80. 640-911: Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN) (فروردين 95)
 81. CXD-203:Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (فروردين 95)
 82. 70-247:Configuring and Deploying a Private Cloud (فروردين 95)

 83. CXD-300:Deploying App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 (فروردين 95)

 84. (فروردين 95) Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And SwitchingICND 2

 85. NetApp Certified Data Administrator(NCDA)NS0-157  (فروردين 95)
 86. ZOMBIE MAKE-UP ARTIST FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 87. ZOMBIE NAIL ARTIST FOR  COMPUTER GAMES & VIRTUAL  MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 88. HAIRCUTS FOR ZOMBIES FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 89. CHIGNON ZOMBIES FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 90. TATTO FOR ZOMBIES FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP (ارديبهشت 95)

 91. LATEX FOR ZOMBIES FOR COMPUTER GAMES & VIRTUAL MAKE-UP  (ارديبهشت 95)

 92. Power Point 2013  (اردببهشت 95)

 93. Access 2013  (ارديبهشت 95)

 94. Excel 2013 (ارديبهشت 95)

 95. Word 2013  (ارديبهشت 95)

 96. كارور  after effects (فروردين 95)
 97. كارور  captivate (فروردين 95)
 98. microsoft outlook  2016  (فروردين 95)
 99. كارور  anime studio pro   (فروردين 95)
 100. كارور Inkscape    ( ا رديبهشت 95)
 101. كارور Iclone pro  (ارديبهشت 95)
 102. ويرايش حرفه اي  ويدئو با Ulead video studio ( ارديبهشت 95  )
 103. توليد محتواي آموزشي با  Camtasia studio  (ارديبهشت 95)
   
   
 
 
 

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب