شعار سال
چهارشنبه 09 خرداد 1403
 
 1. ابریشم دوز (سال 1393)
 2. قزاق دوز (اسفند 94)
 3. پته دوز  ( سال 1394)
 4. پریواردوز ( پلیوار دوز) ( سال 1394)
 5. تکه دوز با دست (سال 1393)
 6. تلفیق هنری تکنیک های نقاشی باالیاف روی پارچه (سال 1392)
 7. چهل تکه دوز با دست(خاتمی دوزی،لندره دوزی) (سال 1393)
 8. چهل تکه دوز با ماشین (پیشرفته )  ( آذر 1394)
 9. چهل تکه دوز با ماشین ( مقدماتی ) ( آذر 1394)
 10. خوس دوز  (سال 1393)
 11. رودوز سنتی الحاقی (سال 1393)
 12. زرتشتی دوز ( دی 1394)
 13. سکه دوز بلوچ  ( سال 1394)
 14. سرمه دوز سنتی   (سال 1394)
 15. سوزن دوز بلوچ  ( سال 1394)
 16. سوزن دوز تركمن (فروردين 95)
 17. قلاب دوز اصفهان  ( آذر 1394)
 18. طراح ونقاش روی پارچه (سال 1392)
 19. گلدوز سه بعدی ( برزیلی )  ( آذر 1394)
 20. گلدوز ماشینی (سال 1392)
 21. مرصع دوز  ( آذر 1394)
 22. مروارید باف
 23. ممقان دوز (سال 1393)
 24. نقده دوز (سال 1393)
 25. نمدمال  ( کچه دوزی) مرطوب و خشک (سوزنی ) مقدماتی  ( بازنگری/ آذر 1394)
 26. نمدمال ( کچه دوزی ) مرطوب و خشک ( سوزنی) پیشرفته  ( آذر 1394)
 27. نوار دوز تزئيني (ارديبهشت 95)

 

 
 1. ابریشم دوز (سال 1393)
 2. قزاق دوز (اسفند 94)
 3. پته دوز  ( سال 1394)
 4. پریواردوز ( پلیوار دوز) ( سال 1394)
 5. تکه دوز با دست (سال 1393)
 6. تلفیق هنری تکنیک های نقاشی باالیاف روی پارچه (سال 1392)
 7. چهل تکه دوز با دست(خاتمی دوزی،لندره دوزی) (سال 1393)
 8. چهل تکه دوز با ماشین (پیشرفته )  ( آذر 1394)
 9. چهل تکه دوز با ماشین ( مقدماتی ) ( آذر 1394)
 10. خوس دوز  (سال 1393)
 11. رودوز سنتی الحاقی (سال 1393)
 12. زرتشتی دوز ( دی 1394)
 13. سکه دوز بلوچ  ( سال 1394)
 14. سرمه دوز سنتی   (سال 1394)
 15. سوزن دوز بلوچ  ( سال 1394)
 16. سوزن دوز تركمن (فروردين 95)
 17. قلاب دوز اصفهان  ( آذر 1394)
 18. طراح ونقاش روی پارچه (سال 1392)
 19. گلدوز سه بعدی ( برزیلی )  ( آذر 1394)
 20. گلدوز ماشینی (سال 1392)
 21. مرصع دوز  ( آذر 1394)
 22. مروارید باف
 23. ممقان دوز (سال 1393)
 24. نقده دوز (سال 1393)
 25. نمدمال  ( کچه دوزی) مرطوب و خشک (سوزنی ) مقدماتی  ( بازنگری/ آذر 1394)
 26. نمدمال ( کچه دوزی ) مرطوب و خشک ( سوزنی) پیشرفته  ( آذر 1394)
 27. نوار دوز تزئيني (ارديبهشت 95)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب