شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
 1. اجراي اثار تلفيقي (سال 1393)
 2. اجراي آناتومي انسان در حالتهاي مختلف به كمك آبرنگ (سال 1393)
 3. اجراي تكنيك گواش به صورت جسمي در قالب آثار هنري (سال 1393)
 4. اجراي تكنيك گواش به صورت روحي در قالب آثار هنري (سال 1393)
 5. اجراي تكنيكهاي مختلف نقاشي با گواش -آناليز-پوانتيليسم- جنسيت سازي (سال 1393)
 6. اجراي چهره در حالتهاي مختلف به كمك ابرنگ (سال 1393)
 7. اجراي طبيعت بيجان آزاد به كمك ابرنگ (سال 1393)
 8. اجراي طبيعت بيجان و آزاد به كمك سايه روشن (سال 1393)
 9. اجراي طرحهاي تك رنگ به كمك جوهر (سال 1393)
 10. اجراي مباني هنرهاي تجسمي در طراحي (سال 1393)
 11. اجراي نقشمايه هاي هندسی (سال 1393)
 12. اجرای  يك سبک هنری  به کمک گواش  ساخت و ساز (سال 1393)
 13. اجرای آثار هنری بر زمینه های مختلف به کمک رنگ اکریلیک (چوب وسفال) (سال 1393)
 14. اجرای تکنیک اکریلیک به صورت جسمی (سال 1393)
 15. اجرای تکنیک اکریلیک به صورت روحی (سال 1393)
 16. اجرای تکنیک اکریلیک در قالب یک اثر نگارگری به صورت روحی (سال 1393)
 17. اجرای تکنیک اکریلیک درقالب یک اثر نگارگری به صورت جسمی (سال 1393)
 18. اجرای ساخت وساز به کمک گواش درقالب اثر هنري (سال 1393)
 19. تلفیق نقشمايه هاي هندس-جانوري-گياهي (سال 1393)
 20. تلفيق  نقوش جانوري و گياهي (سال 1393)
 21. طراحي آناتومي انسان در حالتهاي مختلف با تكنيك سايه روشن (سال 1393)
 22. طراحي به كمك ابزارهاي مختلف (سال 1393)
 23. طراحي چهره در حالتهاي مختلف با تكنيك سايه روشن (سال 1393)
 24. طراحي نقشمايه هاي جانوري (سال 1393)
 25. طراحي نقوش اسليمي و ختايي (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب