شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
آستر کاری چوب و صفحات پرورده چوبی
انتخاب و آماده سازی چوب و صفحات چوبی
بازاریابی و فروش مبلمان صفحه ای ساده
بکارگیری ارگونومی در طراحی مبلمان
پرداخت کاری چوب و صفحات پرورده چوبی
پرسکاری اوراق چوبی و مصنوعی با دستگاه های پرس هیدرولیک
رنگ کاری پوششی چوب و صفحات پرورده چوبی
رنگ کاری غیر پوششی چوب و صفحات پرورده چوبی
روکش کاری مصنوعات چوبی
ساخت بدنه وطبقات مبلمان صفحه ای ساده
ساخت پشت بند و درب مبلمان صفحه ای ساده
ساخت کشو پایه و پاسنگ  مبلمان صفحه ای ساده
ساخت و اجرای اتصالات  به روش دستی
ساخت و اجرای اتصالات  به روش ماشینی
طراحی چیدمان مبلمان
فناوری کار با مواد اولیه چوبی
فناوری کار با مواد اولیه غیر چوبی
کار با ابزارهای دستی و دستی برقی درودگری
کار با ماشین های اره فلکه-نواری
کار با ماشین های اره گرد
کار با ماشین های تسطیح کننده و فرم دهنده چوب
کار با ماشین های سوراخکاری،لولا زنی
کنترل کیفیت ساخت مبلمان ساده صفحه ای
کنترل کیفیت مونتاژ و نصب مبلمان صفحه ای ساده
لبه چسبانی دستی و زهوار کوبی مبلمان
لبه چسبانی نیمه اتوماتیک مبلمان صفحه ای ساده
مونتاژ بدنه وطبقات مبلمان صفحه ای ساده
مونتاژ پشت بند و درب مبلمان صفحه ای ساده
مونتاژ کشو پایه و پاسنگ مبلمان صفحه ای ساده
مونتاژ نهایی و نصب مبلمان صفحه ای ساده
نقشه کشی تخصصی مبلمان صفحه ای ساده
نقشه کشی عمومی صنایع چوب
سایر پیوندها
تنظیمات قالب