شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
آبياري در شرايط خاص
آرايش و تهويه چمن
آماده سازي و بسته بندي محصولات براي عرضه
انتقال نشاءگل و بوته به گلدان و باغچه
برداشت
پرورش كاكتوس‏ها
پرورش نشاء گل‏ها و گياهان فصلي-فضاي آزاد
پرورش نشاء گياهان جاليزي
پیشگیری و مهار برخی از عوامل زیان آور
توليد نهال بذري
توليد نهال قلمه‏اي
چمن كاري
خاك ورزي(آماده سازي زمين جهت كاشت بذر سبزي و يا گل)
خیاطی مقدماتی خاص افراد با نیازهای ویژه (سال 1393)
درودگری گروه الف خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه
درودگری گروه ب خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه
دوخت اولیه با دست و ماشین دوخت صنعتی  ( سال 1394)
دوخت تکمیلی بادست وماشین دوخت چندکاره خانگی(خاص افراد با نیازهای ویژه) ( آذر 1394)
دوخت تورنواري-روبان و نوار اريب- خاص افراد با نيازهاي ويژه (سال 1393)

دوزنده لباس هاي ضخيم زنانه (سال 1393)

دوخت ساك ساده   (خاص افراد بانيازهاي ويژه)    (فروردين 95)

قالیبافي (فارسي) نامتقارن دانش آموزان گروه آسیب ديده بینايي  (آبان 95)

قالیبافي (ترکي ) متقارن دانش آموزان گروه آسیب ديده بینايي  (آبان 95)

راسته دوز گروه الف
راسته دوز گروه ب
رنگ كاري ساختمان
سبزيكاري
عروسك دوزي (گروه الف) خاص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه
عمل آوری کمپوست
عمليات تعويض گلدان
عمليات جمع آوري محصول
عمليات سله شكني و خاك دهي پاي بوته ها
عمليات وجين علفهاي هرز

عملیات تنک و واکاری

چله كش (دانش آموزان گروه آسيب ديده بينايي)  (فروردين 95)

فرآوری مواد آلی حیوانی
فرآوری مواد آلی گیاهی
کاربر کامپیوتر با بهینه سازی دسترسی در ویندوز(سال 1392)
کاشت
كاشت گياه در گلدان
كاشت نهال
کمک آشپز (گروه الف) خاص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه
کمک قناد (گروه الف) خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه
كنترل علف‏هاي هرز
كنترل عوامل اقليمي در گلخانه
گلدوز با دست (گروه الف) خاص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه (سال 1392)
گلكاري گل‏هاي درون خانه‏اي
مراقبت از گیاهان در حال رشد
نازك دوز ساده زنانه ( خاص افراد با نيازهاي ويژه )     (بازنگري خرداد 95)
نازك دوز ساده مردانه ( گروه الف ) خاص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه
نقاشي ساختمان
هرس سبك با ابزار ساده
هنر در خانه خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه (سال 1392)

 

آبياري در شرايط خاص
آرايش و تهويه چمن
آماده سازي و بسته بندي محصولات براي عرضه
انتقال نشاءگل و بوته به گلدان و باغچه
برداشت
پرورش كاكتوس‏ها
پرورش نشاء گل‏ها و گياهان فصلي-فضاي آزاد
پرورش نشاء گياهان جاليزي
پیشگیری و مهار برخی از عوامل زیان آور
توليد نهال بذري
توليد نهال قلمه‏اي
چمن كاري
خاك ورزي(آماده سازي زمين جهت كاشت بذر سبزي و يا گل)
خیاطی مقدماتی خاص افراد با نیازهای ویژه (سال 1393)
درودگری گروه الف خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه
درودگری گروه ب خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه
دوخت اولیه با دست و ماشین دوخت صنعتی  ( سال 1394)
دوخت تکمیلی بادست وماشین دوخت چندکاره خانگی(خاص افراد با نیازهای ویژه) ( آذر 1394)
دوخت تورنواري-روبان و نوار اريب- خاص افراد با نيازهاي ويژه (سال 1393)

دوزنده لباس هاي ضخيم زنانه (سال 1393)

دوخت ساك ساده   (خاص افراد بانيازهاي ويژه)    (فروردين 95)

قالیبافي (فارسي) نامتقارن دانش آموزان گروه آسیب ديده بینايي  (آبان 95)

قالیبافي (ترکي ) متقارن دانش آموزان گروه آسیب ديده بینايي  (آبان 95)

راسته دوز گروه الف
راسته دوز گروه ب
رنگ كاري ساختمان
سبزيكاري
عروسك دوزي (گروه الف) خاص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه
عمل آوری کمپوست
عمليات تعويض گلدان
عمليات جمع آوري محصول
عمليات سله شكني و خاك دهي پاي بوته ها
عمليات وجين علفهاي هرز

عملیات تنک و واکاری

چله كش (دانش آموزان گروه آسيب ديده بينايي)  (فروردين 95)

فرآوری مواد آلی حیوانی
فرآوری مواد آلی گیاهی
کاربر کامپیوتر با بهینه سازی دسترسی در ویندوز(سال 1392)
کاشت
كاشت گياه در گلدان
كاشت نهال
کمک آشپز (گروه الف) خاص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه
کمک قناد (گروه الف) خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه
كنترل علف‏هاي هرز
كنترل عوامل اقليمي در گلخانه
گلدوز با دست (گروه الف) خاص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه (سال 1392)
گلكاري گل‏هاي درون خانه‏اي
مراقبت از گیاهان در حال رشد
نازك دوز ساده زنانه ( خاص افراد با نيازهاي ويژه )     (بازنگري خرداد 95)
نازك دوز ساده مردانه ( گروه الف ) خاص دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه
نقاشي ساختمان
هرس سبك با ابزار ساده
هنر در خانه خاص دانش آموزان با نيازهاي ويژه (سال 1392)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب