شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 
  1. آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک  / بازنگری / ( بهمن 1394)
  آزمايشگر ارشد استحصال و كشت سلولهاي بنيادي (جنيني و بالغ) و آناليزهاي مولكولي(سال 1394)
 

آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی از طریق آکروباکتریوم  ( آذر 1394)

  آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهی  (  دی 1394)
  آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی ( دی 1394)
  آنالیزگر مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی ( آذر 1394)
  ارزیابی بیان پروتئین نو ترکیب در باکتری  اشریشیاکلی ( سال 1394)
  استراتژی بکارگیری  نانوبیوتکنولوژی در علوم زیستی  ( آبان 94)
  تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار Minitab   ( بهمن 1394)
 
  تکنیسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش های زیستی  ( سال 1394)
  تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی ( موش و رات ) (بازنگری خرداد 95)
  تولیدکننده واکسن های نوترکیب در گیاهان ترانس ژن  ( دی 1394)
  تلخيص  RNA ‘ DNA وسنتز CDNA  (بازنگري ارديبهشت 95)
 
طراحي پرايمر و اصول PCR  (بازنگري - ارديبهشت 95)
  فن ورز آزمایشگاه الکترو فورز
  فن ورز آزمایشگرASP,T ARMS PCR , TOUCH DOWN PCR.PCR ( سال 1394)
  فن ورز آزمایشگر HLA Typing PCR ) SSP - PCR)  ( دیماه 1394)
  فن ورز آزمایشگاه PCR-RT.PCR ( سال 1394)
  فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه
  فن ورز تکنیک های نوین علوم زیستی
  فن ورز کشت بافت گیاهی ( سال 1394)
  فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه
 
  کاربر پایگاه های علوم زیستی  ( سال 1394)
  کاربر پژوهش در علوم پایه  ( بهمن 1394)
  کارور کشت بافت حبوبات   ( آذر 1394)
  کاربری دستگاه فلوسایتومتر ( آذر 1394)
  کاربری دستگاه ELISA  (آبان 1394)
 
كاربري دستگاه REAL TIME PCR   (بازنگری / دیماه 1394)
  کنترل کننده خط پروتئین تک سلولی
  مبانی مقدماتی ریز ازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان باغبانی  ( آذر 1394)
 

 

 
  1. آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک  / بازنگری / ( بهمن 1394)
  آزمايشگر ارشد استحصال و كشت سلولهاي بنيادي (جنيني و بالغ) و آناليزهاي مولكولي(سال 1394)
 

آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی از طریق آکروباکتریوم  ( آذر 1394)

  آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهی  (  دی 1394)
  آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی ( دی 1394)
  آنالیزگر مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی ( آذر 1394)
  ارزیابی بیان پروتئین نو ترکیب در باکتری  اشریشیاکلی ( سال 1394)
  استراتژی بکارگیری  نانوبیوتکنولوژی در علوم زیستی  ( آبان 94)
  تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار Minitab   ( بهمن 1394)
 
  تکنیسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش های زیستی  ( سال 1394)
  تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی ( موش و رات ) (بازنگری خرداد 95)
  تولیدکننده واکسن های نوترکیب در گیاهان ترانس ژن  ( دی 1394)
  تلخيص  RNA ‘ DNA وسنتز CDNA  (بازنگري ارديبهشت 95)
 
طراحي پرايمر و اصول PCR  (بازنگري - ارديبهشت 95)
  فن ورز آزمایشگاه الکترو فورز
  فن ورز آزمایشگرASP,T ARMS PCR , TOUCH DOWN PCR.PCR ( سال 1394)
  فن ورز آزمایشگر HLA Typing PCR ) SSP - PCR)  ( دیماه 1394)
  فن ورز آزمایشگاه PCR-RT.PCR ( سال 1394)
  فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه
  فن ورز تکنیک های نوین علوم زیستی
  فن ورز کشت بافت گیاهی ( سال 1394)
  فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه
 
  کاربر پایگاه های علوم زیستی  ( سال 1394)
  کاربر پژوهش در علوم پایه  ( بهمن 1394)
  کارور کشت بافت حبوبات   ( آذر 1394)
  کاربری دستگاه فلوسایتومتر ( آذر 1394)
  کاربری دستگاه ELISA  (آبان 1394)
 
كاربري دستگاه REAL TIME PCR   (بازنگری / دیماه 1394)
  کنترل کننده خط پروتئین تک سلولی
  مبانی مقدماتی ریز ازدیادی و کشت بافت تجاری گیاهان باغبانی  ( آذر 1394)
 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب