شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. آزمایشگرارشداستحصال وکشت سلولهای بنیادی (جنینی و بالغ)و آنالیزهای مولکولی(سال1394)
 2. آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی ازطریق آکروباکتریوم  ( آذر 1394)
 3. آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی ( دی 1394)
 4. آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی مقدماتی (خرداد 95)
 5. آنالیزگر مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی ( آذر 1394)
 6. آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهی  ( دی 1394)
 7. آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک ( بهمن 1394)
 8. ارزیابی بیان پروتئین نو ترکیب در باکتری اشریشیاکلی (سال1394)
 9. استراتژی بکارگیری نانو بیوتکنولوژی درعلوم زیستی  ( آبان 94)
 10. تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار Minitab  ( بهمن 1394)
 11. تلخيص  RNA ‘ DNA وسنتز CDNA   (ارديبهشت 95)
 12. تولیدکننده واکسن های نوترکیب در گیاهان ترانس ژن ( دی 1394)
 13. فن ورز آزمایشگاه الکترو فورز  ( سال 1394)
 14. فن ورز آزمایشگر ASP,T ARMS PCR, TOUCH DOWN PCR.PCR  ( سال 1394)
 15. فن ورز آزمایشگرHLA Typing PCR  ) SSP - PCR )  ( دیماه 1394)
 16. فن ورز تکنیکهای نوین علوم زیستی  ( سال 1394)
 17. فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه  ( سال 1394)
 18. فن ورز کشت بافت گیاهی ( سال 1394)
 19. فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه  ( سال 1394)
 20. آزمایشگر PCR-RT.PCR  ( سال 1394)
 21. کاربر پایگاه های علوم زیستی  ( سال 1394)
 22. کاربر پژوهش در علوم پایه  ( بهمن 1394)
 23. کارور کشت بافت حبوبات  ( آذر 1394)
 24. کاربری دستگاه فلوسایتومتر ( آذر 1394)
 25. کاربر دستگاه Real Time PCR ( دی 1394)
 26. کاربری دستگاه ELISA  ( آبان 1394)
 27. کاربری دستگاه فرمانتور ( سال 1394)
 28. تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی (موش و رات) (خرداد 95)
 29. تکنیسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش های زیستی  ( سال 1394)
 30. طراحي پرايمر واصول PCR ( ارديبهشت 95)
 1. آزمایشگرارشداستحصال وکشت سلولهای بنیادی (جنینی و بالغ)و آنالیزهای مولکولی(سال1394)
 2. آزمایشگر انتقال ژن به گیاهان زراعی ازطریق آکروباکتریوم  ( آذر 1394)
 3. آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی ( دی 1394)
 4. آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی مقدماتی (خرداد 95)
 5. آنالیزگر مقدماتی متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی ( آذر 1394)
 6. آزمایشگر سنجش میزان پروتئین های گیاهی  ( دی 1394)
 7. آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک ( بهمن 1394)
 8. ارزیابی بیان پروتئین نو ترکیب در باکتری اشریشیاکلی (سال1394)
 9. استراتژی بکارگیری نانو بیوتکنولوژی درعلوم زیستی  ( آبان 94)
 10. تحلیلگر آزمایشات علوم زیستی و بیوتکنولوژی با نرم افزار Minitab  ( بهمن 1394)
 11. تلخيص  RNA ‘ DNA وسنتز CDNA   (ارديبهشت 95)
 12. تولیدکننده واکسن های نوترکیب در گیاهان ترانس ژن ( دی 1394)
 13. فن ورز آزمایشگاه الکترو فورز  ( سال 1394)
 14. فن ورز آزمایشگر ASP,T ARMS PCR, TOUCH DOWN PCR.PCR  ( سال 1394)
 15. فن ورز آزمایشگرHLA Typing PCR  ) SSP - PCR )  ( دیماه 1394)
 16. فن ورز تکنیکهای نوین علوم زیستی  ( سال 1394)
 17. فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه  ( سال 1394)
 18. فن ورز کشت بافت گیاهی ( سال 1394)
 19. فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه  ( سال 1394)
 20. آزمایشگر PCR-RT.PCR  ( سال 1394)
 21. کاربر پایگاه های علوم زیستی  ( سال 1394)
 22. کاربر پژوهش در علوم پایه  ( بهمن 1394)
 23. کارور کشت بافت حبوبات  ( آذر 1394)
 24. کاربری دستگاه فلوسایتومتر ( آذر 1394)
 25. کاربر دستگاه Real Time PCR ( دی 1394)
 26. کاربری دستگاه ELISA  ( آبان 1394)
 27. کاربری دستگاه فرمانتور ( سال 1394)
 28. تکثیرکننده حیوانات آزمایشگاهی (موش و رات) (خرداد 95)
 29. تکنیسین محاسبات آزمایشگاهی و سنجش روش های زیستی  ( سال 1394)
 30. طراحي پرايمر واصول PCR ( ارديبهشت 95)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب