شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
 
 1. ارزیابی آبرسانی،پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی ( سال 1394)
 2. ارزياب ريسك ايمني و بهداشت شغلي
 3. ارزیابی خطرات در محیط حریق و ایمنی ( سال 1394)
 4. آمادگي در مقابله با بلاياي طبيعي و انسان ساخت
 5. انجام عملیات کمک های اولیه    (سال 1394)
 6. بازرسي و كنترل ايمني و بهداشت رواني در محيط كار (سال 1393)
 7. بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی درمحیط کار بخش خدمات (سال 1393)
 8. بکارگیری اچ اس ای در صنایع (مقدماتی) (سال 1393)
 9. بکارگیری اچ اس ای در صنایع ( پیشرفته) (سال 1393)
 10. پدافندغير عامل در صنايع       (اسفند94)
 11. رفتارشناسی حریق  ( سال 1394)
 12. رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی کار بالیزر  ( آبان 94)
 13. رعايت الزامات سلامت ‘بهداشت وايمني دركارخدمات تغذيه اي  (اسفند 94)
 14. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت  وايمني درمحيط كارالكترونيك  (اسفند 94)
 15. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كار زيست فناوري (اسفند 94)
 16. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كار مديريت صنايع (اسفند 94)
 17. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كار صنايع پوشاك (اسفند 94)
 18. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارفرش  (اسفند 94)
 19. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارمكانيك (اسفند 94)
 20. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع دستي (بافت)  (اسفند 94)
 21. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارمراقبت وزيبايي  (اسفند 94)
 22. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كاراموردام وماكيان  (اسفند 94)
 23. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارمعماري   (اسفند 94)
 24. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع نساجي   (اسفند 94)
 25. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارامورزراعي  (اسفند 94)
 26. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارماشين آلات كشاورزي  (اسفند 94)
 27. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع دستي چوب‘فلز‘سفال  سفند 94)
 28. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع دستي طلا وجواهر  (اسفند94)
 29. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارهنرهاي نمايشي  (اسفند 94)
 30. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كاربرق  (اسفد 94)
 31. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارحمل ونقل ريلي (اسفند 94)
 32. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كاربهداشت وايمني (اسفند 94)
 33. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارهنرهاي تجسمي  (اسفند 94)
 34. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارهنرهاي تزئيني    (اسفند 94)
 35. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارحمل ونقل زميني  (اسفند 94)
 36. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنعت ساختمان   (اسفند 94)
 37. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارهتل      (اسفند 94)  
 38. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع دستي دوخت هاي سنتي(اسفند94) 
 39. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع غذايي    (اسفند 94)
 40. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارفناوري اطلاعات  (اسفند 94)
 41. سبک زندگي طبيعي و سبز (سال 1393)
 42. سیاست های کلی جمعييت (سال 1393)
 43. سیاستهای کلی سلامت (سال 1393)
 44. طراح ایمنی حریق
 45. عملیات تهویه در ساختمانها و فضاهای بسته ( سال 1394)
 46. كاربرد تجهيزات و دستگاه هاي زيبايي و تناسب اندام (سال 1393)
 47. ماساژ آروماتراپی (سال 1393)
 48. ماساژ ايراني (سال 1393)
 49. ماساژ بافت عمقي - ديپ تيشو (سال 1393)
 50. ماساژ تاي (سال 1393)
 51. ماساژ سنگ (سال 1393)
 52. ماساژ سوئدی (سال 1393)
 53. ماساژ شمع (سال 1393)
 54. ماساژ شیاتسو ( فشاری )  ( سال 1394)
 55. ماساژ كمپرس گياهي -هربال (سال 1393)
 56. ماساژرفلکسولوژی (سال 1393)
 57. مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 1800)
 58. مديريت بهداشتي و سلامت دندان
 59. مديريت سلامت‘ ايمني ومحيط زيست درامورپژوهشي وآزمايشگاهي  (فروردين 95)
 60. مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
 61. مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها (سال 1393)
   
 
 1. ارزیابی آبرسانی،پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی ( سال 1394)
 2. ارزياب ريسك ايمني و بهداشت شغلي
 3. ارزیابی خطرات در محیط حریق و ایمنی ( سال 1394)
 4. آمادگي در مقابله با بلاياي طبيعي و انسان ساخت
 5. انجام عملیات کمک های اولیه    (سال 1394)
 6. بازرسي و كنترل ايمني و بهداشت رواني در محيط كار (سال 1393)
 7. بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی درمحیط کار بخش خدمات (سال 1393)
 8. بکارگیری اچ اس ای در صنایع (مقدماتی) (سال 1393)
 9. بکارگیری اچ اس ای در صنایع ( پیشرفته) (سال 1393)
 10. پدافندغير عامل در صنايع       (اسفند94)
 11. رفتارشناسی حریق  ( سال 1394)
 12. رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی کار بالیزر  ( آبان 94)
 13. رعايت الزامات سلامت ‘بهداشت وايمني دركارخدمات تغذيه اي  (اسفند 94)
 14. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت  وايمني درمحيط كارالكترونيك  (اسفند 94)
 15. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كار زيست فناوري (اسفند 94)
 16. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كار مديريت صنايع (اسفند 94)
 17. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كار صنايع پوشاك (اسفند 94)
 18. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارفرش  (اسفند 94)
 19. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارمكانيك (اسفند 94)
 20. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع دستي (بافت)  (اسفند 94)
 21. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارمراقبت وزيبايي  (اسفند 94)
 22. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كاراموردام وماكيان  (اسفند 94)
 23. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارمعماري   (اسفند 94)
 24. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع نساجي   (اسفند 94)
 25. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارامورزراعي  (اسفند 94)
 26. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارماشين آلات كشاورزي  (اسفند 94)
 27. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع دستي چوب‘فلز‘سفال  سفند 94)
 28. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع دستي طلا وجواهر  (اسفند94)
 29. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارهنرهاي نمايشي  (اسفند 94)
 30. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كاربرق  (اسفد 94)
 31. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارحمل ونقل ريلي (اسفند 94)
 32. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كاربهداشت وايمني (اسفند 94)
 33. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارهنرهاي تجسمي  (اسفند 94)
 34. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارهنرهاي تزئيني    (اسفند 94)
 35. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارحمل ونقل زميني  (اسفند 94)
 36. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنعت ساختمان   (اسفند 94)
 37. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارهتل      (اسفند 94)  
 38. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع دستي دوخت هاي سنتي(اسفند94) 
 39. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارصنايع غذايي    (اسفند 94)
 40. رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كارفناوري اطلاعات  (اسفند 94)
 41. سبک زندگي طبيعي و سبز (سال 1393)
 42. سیاست های کلی جمعييت (سال 1393)
 43. سیاستهای کلی سلامت (سال 1393)
 44. طراح ایمنی حریق
 45. عملیات تهویه در ساختمانها و فضاهای بسته ( سال 1394)
 46. كاربرد تجهيزات و دستگاه هاي زيبايي و تناسب اندام (سال 1393)
 47. ماساژ آروماتراپی (سال 1393)
 48. ماساژ ايراني (سال 1393)
 49. ماساژ بافت عمقي - ديپ تيشو (سال 1393)
 50. ماساژ تاي (سال 1393)
 51. ماساژ سنگ (سال 1393)
 52. ماساژ سوئدی (سال 1393)
 53. ماساژ شمع (سال 1393)
 54. ماساژ شیاتسو ( فشاری )  ( سال 1394)
 55. ماساژ كمپرس گياهي -هربال (سال 1393)
 56. ماساژرفلکسولوژی (سال 1393)
 57. مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 1800)
 58. مديريت بهداشتي و سلامت دندان
 59. مديريت سلامت‘ ايمني ومحيط زيست درامورپژوهشي وآزمايشگاهي  (فروردين 95)
 60. مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
 61. مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها (سال 1393)
   
سایر پیوندها
تنظیمات قالب