شعار سال
چهارشنبه 09 خرداد 1403
 1. اپراتور پاسخگوی مشترکین تلفن همراه
 2. بایگان
 3. بايگان و مسئول اطلاعات و آمار آموزشي
 4. پیک
 5. پیشخدمت اداری
 6. پيشخدمت مراسم و تشريفات در سازمان ها (سال 1393)
 7. تحصیل دار (1390)
 8. رئیس کارگزینی
 9. رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي (سال 1393)
 10. سرایدار  ( سال 1394)
 11. سرپرست متصدیان پاسخگویی مرکز تماس  ( بهمن 1394)
 12. سرپرست دبيرخانه
 13. سرويس و نگهدار منازل درجه 1
 14. طراح سيستم هاي انبار
 15. کارشناس امور اداري (1390)
 16. کارشناس طبقه بندی مشاغل
 17. کارگر خدماتی
 18. کارگزین امور رفاهی (1390)
 19. کارگزین و مسول امور پرسنلي
 20. کارمند امور اداري (1390)
 21. کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1
 22. کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 2
 23. کارمند دبیرخانه (1390)
 24. متصدی آتش نشانی فروشگاه
 25. متصدي دفاتر اسناد رسمي
 26. مدير ارشد
 27. مدير امور اداري
 28. مدير انبارهاي صنعتي
 29. مدیر پایه
 30. مدير ساختمان هاي مسكوني و تجاري (سال 1393)
 31. مدير صنف (1390)
 32. مدير منابع انساني (1390)
 33. مدير مياني
 34. مسئول آمار و اطلاعات پرسنلي 
 35. مسئول امور حقوق پزشکی
 36. مسئول بایگانی و بانک اطلاعات (1390)
 37. مسئول بيمه ها و بايگاني اسناد و مدارک بيمه (1390)
 38. مسئول ترفيعات و خدمات پرسنلي (1390)
 39. مسئول تکثیر اوراق (1390)
 40. مسئول حضور و غياب (1390)
 41. مسئول دبيرخانه و بايگاني (1390)
 42. مسئول دفتر     (1394)
 43. مسئول رفاه و درمان (1390)
 44. مسئول طبقه بندی مشاغل (1390)
 45. مسئول كاردكس و كنترل موجودي (1390)
 46. مسئول کنترل و بازرسي کارکنان (1390)
 47. مسئول نقلیه
 48. منشی انتظامات (1390)
 49. منشی درجه 1
 50. منشی درجه 2
 51. نامه رسان
 52. نگارنده متون فارسی (آیین نگارش)
 53. نگارنده متون خارجی (آیین نگارش)

 

   

 

   

 

   

 

 1. اپراتور پاسخگوی مشترکین تلفن همراه
 2. بایگان
 3. بايگان و مسئول اطلاعات و آمار آموزشي
 4. پیک
 5. پیشخدمت اداری
 6. پيشخدمت مراسم و تشريفات در سازمان ها (سال 1393)
 7. تحصیل دار (1390)
 8. رئیس کارگزینی
 9. رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي (سال 1393)
 10. سرایدار  ( سال 1394)
 11. سرپرست متصدیان پاسخگویی مرکز تماس  ( بهمن 1394)
 12. سرپرست دبيرخانه
 13. سرويس و نگهدار منازل درجه 1
 14. طراح سيستم هاي انبار
 15. کارشناس امور اداري (1390)
 16. کارشناس طبقه بندی مشاغل
 17. کارگر خدماتی
 18. کارگزین امور رفاهی (1390)
 19. کارگزین و مسول امور پرسنلي
 20. کارمند امور اداري (1390)
 21. کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 1
 22. کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه 2
 23. کارمند دبیرخانه (1390)
 24. متصدی آتش نشانی فروشگاه
 25. متصدي دفاتر اسناد رسمي
 26. مدير ارشد
 27. مدير امور اداري
 28. مدير انبارهاي صنعتي
 29. مدیر پایه
 30. مدير ساختمان هاي مسكوني و تجاري (سال 1393)
 31. مدير صنف (1390)
 32. مدير منابع انساني (1390)
 33. مدير مياني
 34. مسئول آمار و اطلاعات پرسنلي 
 35. مسئول امور حقوق پزشکی
 36. مسئول بایگانی و بانک اطلاعات (1390)
 37. مسئول بيمه ها و بايگاني اسناد و مدارک بيمه (1390)
 38. مسئول ترفيعات و خدمات پرسنلي (1390)
 39. مسئول تکثیر اوراق (1390)
 40. مسئول حضور و غياب (1390)
 41. مسئول دبيرخانه و بايگاني (1390)
 42. مسئول دفتر     (1394)
 43. مسئول رفاه و درمان (1390)
 44. مسئول طبقه بندی مشاغل (1390)
 45. مسئول كاردكس و كنترل موجودي (1390)
 46. مسئول کنترل و بازرسي کارکنان (1390)
 47. مسئول نقلیه
 48. منشی انتظامات (1390)
 49. منشی درجه 1
 50. منشی درجه 2
 51. نامه رسان
 52. نگارنده متون فارسی (آیین نگارش)
 53. نگارنده متون خارجی (آیین نگارش)

 

   

 

   

 

   

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب