شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. آزمايش سنجش درلينك هاي راديو مايكروويو ديجيتال
 2. آزمايش سنجش در شبكه هاي فيبر نوري SDH
 3. طراحي لينك و شبكه هاي راديو مايكرويو ديجيتال
 4. مديريت آدرس هاي IP
 5. نصب و راه اندازي سيستم BTS
 6. نصب و راه اندازي لينك هاي راديو مايكرويو ديجيتال
 7. نگهداري و بهره برداري سيستم هاي راديوئي پرظرفيت فوجيستو (1392)
 8. نگهداري وبهره برداري سيستمهاي راديوئي پرظرفيت 2000S- SDH
 9. نگهداري و بهره برداری از سيستم ماكس   SDH زیمنس SMA-4 R2
 10. نگهداري و بهره برداري سيستم هاي راديوئي پرظرفيت NEC700E
 11.  

 

 1. آزمايش سنجش درلينك هاي راديو مايكروويو ديجيتال
 2. آزمايش سنجش در شبكه هاي فيبر نوري SDH
 3. طراحي لينك و شبكه هاي راديو مايكرويو ديجيتال
 4. مديريت آدرس هاي IP
 5. نصب و راه اندازي سيستم BTS
 6. نصب و راه اندازي لينك هاي راديو مايكرويو ديجيتال
 7. نگهداري و بهره برداري سيستم هاي راديوئي پرظرفيت فوجيستو (1392)
 8. نگهداري وبهره برداري سيستمهاي راديوئي پرظرفيت 2000S- SDH
 9. نگهداري و بهره برداری از سيستم ماكس   SDH زیمنس SMA-4 R2
 10. نگهداري و بهره برداري سيستم هاي راديوئي پرظرفيت NEC700E
 11.  

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب