شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
 1. اعتبار سنجی ورتبه بندی اعتباری (سال 1393)
 2. بازاریابی تلفنی  ( سال 1394)
 3. بررسي جايگاه مهارت آموزي در اقتصاد مقاومتي (سال 1393)
 4. بررسي رابطه اقتصاد مقاومتي و اشتغال (سال 1393)
 5. بررسی روشها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشوئی ( دیماه 1394)
 6. بررسی وظایف سازمانها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشوئی ( دیماه 1394)
 7. تحلیل گری بنیادی (فاندامنتال)  (سال 1393)
 8. تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي در تعاونيها (سال 1393)
 9. ثبت شرکت (مرداد 95)
 10. راه اندای کسب و کار به روش LNSIE  ( سال 1394)
 11. شناسايي آيين رفتار حرفه اي بازار سرمايه (سال 1393)
 12. شناسايي اصول اقتصاد مقاومتي (سال 1393)
 13. شناسايي اصول بازار سرمايه  (سال 1393)
 14. شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک (SME) (دی 1394)
 15. شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشوئی ( دیماه 1394)
 16. شناسايي اصول نوآوري بازدركسب وكارهاي نوآورانه   (اسفند 94)
 17. شناسايي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي (سال 1393)

 

 1. اعتبار سنجی ورتبه بندی اعتباری (سال 1393)
 2. بازاریابی تلفنی  ( سال 1394)
 3. بررسي جايگاه مهارت آموزي در اقتصاد مقاومتي (سال 1393)
 4. بررسي رابطه اقتصاد مقاومتي و اشتغال (سال 1393)
 5. بررسی روشها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشوئی ( دیماه 1394)
 6. بررسی وظایف سازمانها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشوئی ( دیماه 1394)
 7. تحلیل گری بنیادی (فاندامنتال)  (سال 1393)
 8. تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي در تعاونيها (سال 1393)
 9. ثبت شرکت (مرداد 95)
 10. راه اندای کسب و کار به روش LNSIE  ( سال 1394)
 11. شناسايي آيين رفتار حرفه اي بازار سرمايه (سال 1393)
 12. شناسايي اصول اقتصاد مقاومتي (سال 1393)
 13. شناسايي اصول بازار سرمايه  (سال 1393)
 14. شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک (SME) (دی 1394)
 15. شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشوئی ( دیماه 1394)
 16. شناسايي اصول نوآوري بازدركسب وكارهاي نوآورانه   (اسفند 94)
 17. شناسايي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي (سال 1393)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب