شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. اطفاء حریق کمک های اولیه بهداشت و ایمنی در نساجي (سال 1393)
 2. آماده سازي چله براي بافندگي تاري پودي (سال 1393)
 3. انجام محاسبات و تنظيمات چله پيچي در ماشين هاي چله پيچي بخشي (سال 1393)
 4. انجام محاسبات و تنظيمات چله پيچي در ماشين هاي چله پيچي مستقيم وچله پيچي ماشين هاي بافندگي حلقوي (سال 1393)
 5. انجام محاسبات و تنظيمات چله در ماشين آهار (سال 1393)
 6. بافت ریزی بافت های حلقوی پودی (سال 1393)
 7. بافت ریزی بافت های حلقوی تاری (سال 1393)
 8. به كارگيري ایزوها و استانداردها در نساجی (سال 1393)
 9. بهره برداری از دستگاه های گره زن چله (سال 1393)
 10. تجزيه بافت هاي پايه تعيين نمره نخ و گرم در متر پارچه (سال 1393)
 11. تشخيص الياف نخ وپارچه  به روش شيميايي و تعيين خصوصيات و كاربرد آن ها (سال 1393)
 12. تنظیم ابعاد و تراکم بافت انواع پارچه و پتو و کنترل کیفیت بافت و متراژ پارچه (سال 1393)
 13. تنظيم روابط كار در واحدهاي نساجي (سال 1393)
 14. توليد محصول با دستگاه بافندگي تاري پودي (سال 1393)
 15. توليد محصول با دستگاه هاي بافندگي حلقوي (سال 1393)
 16. توليد محصول با دستگاه هاي بافندگی ژاکارد (سال 1393)
 17. توليد محصول با دستگاه هاي فرش بافي و موكت تافتينگ (سال 1393)
 18. چله گذاري و تنظيمات راه اندازي ماشين بافندگي بادامكي و دابي (سال 1393)
 19. چله‌گذاری تنظیم و راه‌اندازی دستگاه بافندگی فرش و موکت تافتینگ (سال 1393)
 20. سرپرستی تولید و تفکر سیستمی در واحدهاي نساجي (سال 1393)
 21. طبقه بندي وتشخيص الياف با روش فيزيكي (سال 1393)
 22. طراحي و تجزيه بافت هاي تاري پودي (سال 1393)
 23. طرح ریزی بافت روی ماشین بافندگی دابی (سال 1393)
 24. طرح ریزی بافت روی ماشین ژاکارد (سال 1393)
 25. كنترل كيفيت بافت و متراژ پارچه و تشخيص عيوب بافت محصول تاري پودي (سال 1393)
 26. كنترل كيفيت محصول بافته شده در دستگاه بافندگي حلقوي پودي (سال 1393)
 27. كنترل كيفيت محصول بافته شده در دستگاه بافندگي حلقوي تاری (سال 1393)
 28. كنترل مواد آهار نخ چله و روند تهيه آن و كيفيت نخ چله آهارخورده (سال 1393)
 29. کنترل تاسیسات و امور زیربنائی در نساجي (سال 1393)
 30. کنترل کیفیت جامع در بافندگی (سال 1393)
 31. کنترل کیفیت و تنظیم ابعاد و تراکم بافت فرش و موکت (سال 1393)
 32. نظارت و برنامه ريزي سرويس دستگاه هاي بافندگي تاري پودي (سال 1393)
 33. نظارت و برنامه‌ریزی سرویس دستگاه های بافندگی فرش و موکت (سال 1393)
 34.  نظارت و برنامه‌ریزی سرویس دستگاه های ژاکارد (سال 1393)
 35. نظارت و كنترل سرويس دستگاه هاي بافندگي حلقوي پودي (سال 1393)
 36. نظارت و كنترل سرويس دستگاه هاي بافندگي حلقوي تاری (سال 1393)
 37. نظارت و كنترل عملكرد دستگاه هاي حلقوي پودی تخت باف (سال 1393)
 38. نظارت و كنترل عملكرد دستگاه هاي حلقوي پودی گردباف (سال 1393)
 39. نظارت و كنترل عملكرد دستگاه هاي حلقوي تاری راشل (سال 1393)
 40. نظارت و كنترل عملكرد دستگاه هاي حلقوي تاري كتن (سال 1393)
 41. نظارت و کنترل رنگ بندی در قفسه بافندگی فرش (سال 1393)
 42. نظارت و کنترل عملکرد انواع دستگاه هاي ژاکارد (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب