شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. اتصال و نصب ماشین های عمومی به تراکتور (سال 1393)
 2. اصول مدیریت و سرپرستی مزرعه (سال 1393)
 3. بازاریابی و فروش محصولات حبوبات و نظارت بر آن (سال 1393)
 4. بازاریابی و فروش محصولات صنعتی و نظارت بر آن (سال 1393)
 5. بازاریابی و فروش محصولات علوفه ای و نظارت بر آن (سال 1393)
 6. بازاریابی و فروش محصولات غلات و نظارت بر آن (سال 1393)
 7. برداشت مکانیزه محصولات حبوبات و نظارت بر آن (سال 1393)
 8. برداشت مکانیزه محصولات صنعتی و نظارت بر آن (سال 1393)
 9. برداشت مکانیزه محصولات علوفه ای و نظارت بر آن (سال 1393)
 10. برداشت مکانیزه محصولات غلات و نظارت بر آن (سال 1393)
 11. برنامه ریزی و پیاده سازی سرویس و نگهداری و تعمیرات مقدماتی ماشین های کشت محصولات حبوبات و سرپرستی اجرای عملیات (سال 1393)
 12. برنامه ریزی و پیاده سازی سرویس و نگهداری و تعمیرات مقدماتی ماشین های کشت محصولات صنعتی و سرپرستی اجرای عملیات (سال 1393)
 13. برنامه ریزی و پیاده سازی سرویس و نگهداری و تعمیرات مقدماتی ماشین های کشت محصولات علوفه ای و سرپرستی اجرای عملیات (سال 1393)
 14. برنامه ریزی و پیاده سازی سرویس و نگهداری و تعمیرات مقدماتی ماشین های کشت محصولات غلات و سرپرستی اجرای عملیات (سال 1393)
 15. برنامه ریزی و پیاده سازی کشت مکانیزه محصولات حبوبات (سال 1393)
 16. برنامه ریزی و پیاده سازی کشت مکانیزه محصولات صنعتی (سال 1393)
 17. برنامه ریزی و پیاده سازی کشت مکانیزه محصولات علوفه ای (سال 1393)
 18. برنامه ریزی و پیاده سازی کشت مکانیزه محصولات غلات (سال 1393)
 19. خاک ورزی مکانیزه محصولات حبوبات و نظارت آن (سال 1393)
 20. خاک ورزی مکانیزه محصولات صنعتی و نظارت آن (سال 1393)
 21. خاک ورزی مکانیزه محصولات علوفه ای و نظارت آن (سال 1393)
 22. خاک ورزی مکانیزه محصولات غلات و نظارت آن (سال 1393)
 23. داشت مکانیزه محصولات حبوبات و نظارت بر آن (سال 1393)
 24. داشت مکانیزه محصولات صنعتی و نظارت بر آن (سال 1393)
 25. داشت مکانیزه محصولات علوفه ای و نظارت بر آن (سال 1393)
 26. داشت مکانیزه محصولات غلات و نظارت بر آن (سال 1393)
 27. رانندگی تراکتوری پیشرفته (سال 1393)
 28. سرویس و نگهداری تراکتورهای پیشرفته (سال 1393)
 29. عیب یابی و رفع عیب های ساده (سال 1393)
 30. کارآفرینی در مکانیزاسیون زراعی (سال 1393)
 31. کاشت مکانیزه محصولات حبوبات و نظارت بر آن (سال 1393)
 32. کاشت مکانیزه محصولات صنعتی و نظارت بر آن (سال 1393)
 33. کاشت مکانیزه محصولات علوفه ای و نظارت بر آن (سال 1393)
 34. کاشت مکانیزه محصولات غلات و نظارت بر آن (سال 1393)
 35. کشت محصولات حبوبات به روش مکانیزه (سال 1393)
 36. کشت محصولات صنعتی به روش مکانیزه (سال 1393)
 37. کشت محصولات علوفه ای به روش مکانیزه (سال 1393)
 38. کشت محصولات غلات به روش مکانیزه (سال 1393)
 39. محاسبه هزینه های مربوطه (سال 1393)
 40. مدیریت تامین ماشین های کشاورزی در مزرعه (سال 1393)
 41. مدیریت حفاظت و ایمنی مزرعه (سال 1393)
 42. نگهداری مکانیزه محصولات حبوبات و نظارت بر آن (سال 1393)
 43. نگهداری مکانیزه محصولات صنعتی و نظارت بر آن (سال 1393)
 44. نگهداری و سیلو کردن مکانیزه محصولات علوفه ای و نظارت بر آن (سال 1393)
 45. نگهداری و سیلو کردن مکانیزه محصولات غلات و نظارت بر آن (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب