شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. آزمايش PT جوش (سال 1393)
 2. آزمایش مکانیک خاک (سال 1393)
 3. آزمایشگاه بتن - آزمایش تعیین نرمی سیمان (سال 1393)
 4.  آزمایشگاه بتن (آزمایش سنگ دانه ها) (سال 1393)
 5. آزمايشگاه بتن- آزمايش هاي بتن و سخت شده -كارآيي بتن تازه (سال 1393)
 6. افزایش تاثیر گذاری در سیستم کارگاهی (سال 1393)
 7. آنالیز و برآورد هزینه عملیات کار (سال 1393)
 8. انجام قراردادهای تیپ و غیر تیپ (سال 1393)
 9. برآورد هزینه ساخت و نیروی انسانی (سال 1393)
 10. بررسی پیمان و مطابقت با شرایط عمومی  پیمان (سال 1393)
 11. ترک تشریفات مناقصه (سال 1393)
 12. حداقل رساندن ضایعات در محل ساخت و ساز (سال 1393)
 13. خواندن نقشه های اسکلت فلزی (سال 1393)
 14. خواندن نقشه های تاسیسات برقي (سال 1393)
 15. خواندن نقشه هاي تاسيسات مكانيكي (سال 1393)
 16. خواندن نقشه های سازه بتني (سال 1393)
 17. خواندن نقشه های محوطه (سال 1393)
 18. خواندن نقشه های معماری (سال 1393)
 19. شناخت آئین نامه ها و استاندارد های اجرائی عمرانی(سال 1393)
 20. شناخت و بکارگیری انواع پیمانها و قراردادها (سال 1393)
 21. گزارش نویسی و آیین نگارش  (سال 1393)
 22. متره و برآورد احجام کار (سال 1393)
 23. متره و براورد به کمک نرم افزار (سال 1393)
 24. محاسبه كار انجام شده بر حسب قيمت هاي مندرج در پيمان و ا حتساب كليه ضرايب تعرفه (سال 1393)
 25. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در محل ساخت و ساز ساختمان (سال 1393)
 26. مدیریت بر قرارداد ساختمان (سال 1393)
 27. مدیریت تجهیز و اداره کارگاه (سال 1393)
 28. مدیریت روشهایی برای کنترل ریسک (سال 1393)
 29. موافقت نامه شرایط عمومی پیمان (سال 1393)
 30. نحوه کارکرد ماشین آلات ساختمانی (سال 1393)
 31. نظارت و کنترل بر اجرای کارهای فلزی (سال 1393)
 32. نظارت وکنترل اجرای محوطه سازی (سال 1393)
 33. نظارت وکنترل بر اجرای ساختمانهایی با مصالح بنایی (سال 1393)
 1. آزمايش PT جوش (سال 1393)
 2. آزمایش مکانیک خاک (سال 1393)
 3. آزمایشگاه بتن - آزمایش تعیین نرمی سیمان (سال 1393)
 4.  آزمایشگاه بتن (آزمایش سنگ دانه ها) (سال 1393)
 5. آزمايشگاه بتن- آزمايش هاي بتن و سخت شده -كارآيي بتن تازه (سال 1393)
 6. افزایش تاثیر گذاری در سیستم کارگاهی (سال 1393)
 7. آنالیز و برآورد هزینه عملیات کار (سال 1393)
 8. انجام قراردادهای تیپ و غیر تیپ (سال 1393)
 9. برآورد هزینه ساخت و نیروی انسانی (سال 1393)
 10. بررسی پیمان و مطابقت با شرایط عمومی  پیمان (سال 1393)
 11. ترک تشریفات مناقصه (سال 1393)
 12. حداقل رساندن ضایعات در محل ساخت و ساز (سال 1393)
 13. خواندن نقشه های اسکلت فلزی (سال 1393)
 14. خواندن نقشه های تاسیسات برقي (سال 1393)
 15. خواندن نقشه هاي تاسيسات مكانيكي (سال 1393)
 16. خواندن نقشه های سازه بتني (سال 1393)
 17. خواندن نقشه های محوطه (سال 1393)
 18. خواندن نقشه های معماری (سال 1393)
 19. شناخت آئین نامه ها و استاندارد های اجرائی عمرانی(سال 1393)
 20. شناخت و بکارگیری انواع پیمانها و قراردادها (سال 1393)
 21. گزارش نویسی و آیین نگارش  (سال 1393)
 22. متره و برآورد احجام کار (سال 1393)
 23. متره و براورد به کمک نرم افزار (سال 1393)
 24. محاسبه كار انجام شده بر حسب قيمت هاي مندرج در پيمان و ا حتساب كليه ضرايب تعرفه (سال 1393)
 25. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در محل ساخت و ساز ساختمان (سال 1393)
 26. مدیریت بر قرارداد ساختمان (سال 1393)
 27. مدیریت تجهیز و اداره کارگاه (سال 1393)
 28. مدیریت روشهایی برای کنترل ریسک (سال 1393)
 29. موافقت نامه شرایط عمومی پیمان (سال 1393)
 30. نحوه کارکرد ماشین آلات ساختمانی (سال 1393)
 31. نظارت و کنترل بر اجرای کارهای فلزی (سال 1393)
 32. نظارت وکنترل اجرای محوطه سازی (سال 1393)
 33. نظارت وکنترل بر اجرای ساختمانهایی با مصالح بنایی (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب