شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
***  فناوری اطلاعات ***
كاربر portal
کارور WORD  ( سال 1390)
کارور Photo Shop  
کارور عمومی رایانه شخصی  ( دی 1394)
انیمیشن وپویا نمایی (مهندسین فردا)
*** امور مالی و بازرگانی *** 
MBA  سطح 2
 كارشناسي خسارت خودرو در بيمه
 کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی ( 1394)
کارآفرینی با رویکرد KAB سطح تکمیلی  (1394)
کارآفرینی بارویکرد KAB سطح کامل  ( 1394)
 
*** بهداشت و ایمنی ***
مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
مسئول HSE
 
 
*** خدمات آموزشی ***
  1. آمادگی گروهی (آذر 1394)
  2. کار گروهی تک برگی
  3. کارگروهی  (1394)
  4.  پداگوژی عمومی  ( 1394)
  5. مترجم زبان فنی وتخصصی (خرداد 95)
 
 
*** گردشگری  ***
 
 مدیر اردو  ( 1394)
 فنون مذاکره پیشرفته  ( سال 1394)
 

 

***  فناوری اطلاعات ***
كاربر portal
کارور WORD  ( سال 1390)
کارور Photo Shop  
کارور عمومی رایانه شخصی  ( دی 1394)
انیمیشن وپویا نمایی (مهندسین فردا)
*** امور مالی و بازرگانی *** 
MBA  سطح 2
 كارشناسي خسارت خودرو در بيمه
 کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی ( 1394)
کارآفرینی با رویکرد KAB سطح تکمیلی  (1394)
کارآفرینی بارویکرد KAB سطح کامل  ( 1394)
 
*** بهداشت و ایمنی ***
مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
مسئول HSE
 
 
*** خدمات آموزشی ***
  1. آمادگی گروهی (آذر 1394)
  2. کار گروهی تک برگی
  3. کارگروهی  (1394)
  4.  پداگوژی عمومی  ( 1394)
  5. مترجم زبان فنی وتخصصی (خرداد 95)
 
 
*** گردشگری  ***
 
 مدیر اردو  ( 1394)
 فنون مذاکره پیشرفته  ( سال 1394)
 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب