شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی (سال 1393)
 2. اصول و فنون مذاکره  ( سال 1394)
 3. امدادگری تورهای گردشگری  (سال 1393)

 4. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی سطح مقدماتی (سال 1394)

 5. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح متوسطه) ( سال 1394)

 6. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح پیشرفته) (سال 1394)

 7. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی ( سطح پیشرفته )  ( سال 1394)

 8. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی (سطح متوسطه )  ( سال 1394)

 9. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی ( سطح مقدماتی ) ( سال 1394)

 10. برگزاري و اجراي اردو (سال 1393)

 11. برگزاری اردوی آموزشی  ( سال 1394)

 12. برنامه ریزی و طراحی بسته سفر (سال 1393)

 13. راهنمایی گردشگران کویر و بیابان  ( سال 1394)

 14. راهنمايي گردشگران در مناطق داراي پوشش گياهي ويژه (سال 1393)

 15. راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد - قم - شیراز ) (آبان 94)

 16. عکاسی تورهای گردشگری (سال 1393)

 17. کارآفرینی در گردشگری (سال 1393)

 18. مديريت و برنامه ريزي در اردو (سال 1393)

 19. مسيريابي مناطق گردشگري طبيعي (سال 1393)

 20.  

 

 1. اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی (سال 1393)
 2. اصول و فنون مذاکره  ( سال 1394)
 3. امدادگری تورهای گردشگری  (سال 1393)

 4. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی سطح مقدماتی (سال 1394)

 5. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح متوسطه) ( سال 1394)

 6. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح پیشرفته) (سال 1394)

 7. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی ( سطح پیشرفته )  ( سال 1394)

 8. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی (سطح متوسطه )  ( سال 1394)

 9. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی ( سطح مقدماتی ) ( سال 1394)

 10. برگزاري و اجراي اردو (سال 1393)

 11. برگزاری اردوی آموزشی  ( سال 1394)

 12. برنامه ریزی و طراحی بسته سفر (سال 1393)

 13. راهنمایی گردشگران کویر و بیابان  ( سال 1394)

 14. راهنمايي گردشگران در مناطق داراي پوشش گياهي ويژه (سال 1393)

 15. راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد - قم - شیراز ) (آبان 94)

 16. عکاسی تورهای گردشگری (سال 1393)

 17. کارآفرینی در گردشگری (سال 1393)

 18. مديريت و برنامه ريزي در اردو (سال 1393)

 19. مسيريابي مناطق گردشگري طبيعي (سال 1393)

 20.  

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب