شعار سال
چهارشنبه 06 تیر 1403
 1. اورژانس کشاورزی  ( سال 1394)
 2. بهره بردارزمینهای شور و قليايي
 3.  پرورش دهنده گیاهان دارویی مقاوم به شوری (سال 1393)
 4. پیوند زنی نهال گردو (سال 1393)
 5.  تحلیل داده‌های کشاورزی با نرم افزار آماری MSTATC
 6. تکنسین آفت کش های بیولوژیک پایه باکتری
 7. تکنسین آفت کش های بیولوژیک پایه نماتود
 8. تکنسین آفت کش های بیولوژیک-انسکتاریوم
 9. تولید ارگانیک سبزیجات در منازل شهری (سال 1393)
 10. توليدكننده ژوت
 11. تولیدکننده کتان
 12. زراعت جو (سال 1393)
 13. طراحی کاشت منظر
 14. طراح واحداث کننده باغات میوه (سال 1393)
 15. کشت و پرورش انبه
 16. کشتکار بابونه ( سال 1394)
 17. کشتکار بیدمشک ( بهمن 1394)
 18. کشتکار نعناء  (  سال 1394)
 19. مبانی مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی   ( سال 1394)
 20. ناظر نخلات (سال 1393)
 21. ناظر مزارع گندم

د

 1. اورژانس کشاورزی  ( سال 1394)
 2. بهره بردارزمینهای شور و قليايي
 3.  پرورش دهنده گیاهان دارویی مقاوم به شوری (سال 1393)
 4. پیوند زنی نهال گردو (سال 1393)
 5.  تحلیل داده‌های کشاورزی با نرم افزار آماری MSTATC
 6. تکنسین آفت کش های بیولوژیک پایه باکتری
 7. تکنسین آفت کش های بیولوژیک پایه نماتود
 8. تکنسین آفت کش های بیولوژیک-انسکتاریوم
 9. تولید ارگانیک سبزیجات در منازل شهری (سال 1393)
 10. توليدكننده ژوت
 11. تولیدکننده کتان
 12. زراعت جو (سال 1393)
 13. طراحی کاشت منظر
 14. طراح واحداث کننده باغات میوه (سال 1393)
 15. کشت و پرورش انبه
 16. کشتکار بابونه ( سال 1394)
 17. کشتکار بیدمشک ( بهمن 1394)
 18. کشتکار نعناء  (  سال 1394)
 19. مبانی مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی   ( سال 1394)
 20. ناظر نخلات (سال 1393)
 21. ناظر مزارع گندم

د

سایر پیوندها
تنظیمات قالب