شعار سال
چهارشنبه 10 خرداد 1402
 1. زمان سنج
 2. کارشناس بسته بندی پلیمری (سال 1393)
 3. کارشناس بسته بندی سلولزی (سال 1393)
 4. کارشناس بسته بندی شیشه (سال 1393)
 5. کارشناس بسته بندی فلزی (سال 1393)
 6. مدیر مهندسی تولید
 7. مهندسی صنایع و سیستم (1390)
 8.  
 1. زمان سنج
 2. کارشناس بسته بندی پلیمری (سال 1393)
 3. کارشناس بسته بندی سلولزی (سال 1393)
 4. کارشناس بسته بندی شیشه (سال 1393)
 5. کارشناس بسته بندی فلزی (سال 1393)
 6. مدیر مهندسی تولید
 7. مهندسی صنایع و سیستم (1390)
 8.  
boss
66583504
تنظیمات قالب