شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. اجرای بتن مگر فونداسیون (سال 1393)
 2. اجراي تخريب اوليه و ارتفاع يابي (سال 1393)
 3. اجرای سنگ کف پنجره ها (سال 1393)
 4. اجرای قالب بندی آجری فونداسیون (سال 1393)
 5. اجراي گودبرداري پي كني و نصب نگهدارنده چاله و ترانشه (سال 1393)
 6. آجرچینی (سال 1393)
 7. آستر كاري (سال 1393)
 8. الک و غربال کردن گچ وخاک (سال 1393)
 9. انجام ملات گچ و خاك بين سطوح كرم بندي شده (سال 1393)
 10. پی سازی ساده و کنترل فونداسیون (سال 1393)
 11. پی سازی (سال 1393)
 12. پیاده کردن نقشه (سال 1393)
 13. تخریب (سال 1393)
 14. تشخیص خرابی های سیمانکاری و نواقص و تعمیر آنها (سال 1393)
 15. خاک برداری،پی کنی و رگلاژ کف فونداسیون (سال 1393)
 16. دیوار چینی (سال 1393)
 17. زیر سازی و آستر کشی (سال 1393)
 18. ساخت راه پله (سال 1393)
 19. ساختن قرنیز (سال 1393)
 20. ساختن ملات سيمان (سال 1393)
 21. ساختن ملات گچ و خاك (سال 1393)
 22. ساختن ملات گچ و گچ كشته (سال 1393)
 23. ساختن نعل درگاه (سال 1393)
 24. سطوح و احجام هندسی (سال 1393)
 25. سیمانکاری نما (سال 1393)
 26.  شیب بندی و ساختن پشت بام (سال 1393)
 27. طوقه چینی (سال 1393)
 28. عایق کاری با قیر و گونی و مشمع قیر اندود روی سطح کرسی چینیها (سال 1393)
 29. كار ايمن در ارتفاع (سال 1393)
 30. كار ايمن و بهداشت حرفه اي در ساختمان (سال 1393)
 31. كرسي چيني (سال 1393)
 32. کف سازی (سال 1393)
 33. گود برداری (سال 1393)
 34. نصب چهار چوب درب و پنجره (سال 1393)
 35. نصب سرامیک (سال 1393)
 36. نصب و اجراي سنگ ازاره (سال 1393)
 37. نقشه خوانی (سال 1393)
 38. نقشه کشی و نقشه خوانی (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب