شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. آشپز درجه  1     بازنگري (اسفند 94)
 2. آشپز درجه 2       باز نگري (اسفند 94)
 3. آشپز سنتی  ( سال 1394)
 4. آشپز غذاهای ایتالیایی ( اسفند 1393)
 5. آشپز غذاهای ترکیه ای  ( اسفند 1393)
 6. آشپز غذاهای فوری ( سال 1393)
 7. آشپز غذاهای گیاهی
 8. آشپز غذاهای محلی آذربایجان شرقی
 9. آشپز کشتی درجه 1
 10. آشپز کشتی درجه 2
 11. آشپز ملل ( سال 1394)
 12. آشپزی با ماکروویو
 13. آشپز غذاهاي رژيمي  (اسفد 94)
 14. حلوا پز سنتی آذربایجان شرقی
 15. دسرساز بین المللی
 16. دسرساز سنتی
 17. دسرسازدسرهاي ژله اي وتزئينات آن (اسفند 94)
 18. سالاد ساز و اردو ساز (سال 1393)
 19. سرآشپز خوابگاه های ورزشی
 20. سبزی آرا ،میوه آرا ، سفره آرا 
 21. شیرینی تر ساز مقدماتی
 22. شیرینی ترساز پیشرفته
 23. شیرینی پز درجه 1
 24. شیرینی پز درجه 2
 25. شیرینی پز سنتی آذربایجان شرقی ( سال 1394)
 26. شیرینی پز سنتی ترکمن
 27. شیرینی پز شیرینی های خشک
 28. شیرینی پز شیرینی های خشک مقدماتی
 29. شیرینی پز شیرینی های خشک (پیشرفته )
 30. شیرینی پز شیرینی های خشک بدون فر (اجاق گاز)
 31. طباخ آبزیان
 32. فربان (فر دار)
 33. کارور پیتزا پز
 34. کباب زن و تخته کار
 35. کیک ساز مقدماتی ( سال 1392)
 36. کیک ساز پیشرفته (سال 1392)
 37. کیک ساز و تر ساز
 38. متصدی کافی شاپ (قهوه سرا)
 39. مدیر بهداشتی بخش غذا،تغذیه و صنایع غذایی
 40. مشاور تغذیه اینترنتی
 1. آشپز درجه  1     بازنگري (اسفند 94)
 2. آشپز درجه 2       باز نگري (اسفند 94)
 3. آشپز سنتی  ( سال 1394)
 4. آشپز غذاهای ایتالیایی ( اسفند 1393)
 5. آشپز غذاهای ترکیه ای  ( اسفند 1393)
 6. آشپز غذاهای فوری ( سال 1393)
 7. آشپز غذاهای گیاهی
 8. آشپز غذاهای محلی آذربایجان شرقی
 9. آشپز کشتی درجه 1
 10. آشپز کشتی درجه 2
 11. آشپز ملل ( سال 1394)
 12. آشپزی با ماکروویو
 13. آشپز غذاهاي رژيمي  (اسفد 94)
 14. حلوا پز سنتی آذربایجان شرقی
 15. دسرساز بین المللی
 16. دسرساز سنتی
 17. دسرسازدسرهاي ژله اي وتزئينات آن (اسفند 94)
 18. سالاد ساز و اردو ساز (سال 1393)
 19. سرآشپز خوابگاه های ورزشی
 20. سبزی آرا ،میوه آرا ، سفره آرا 
 21. شیرینی تر ساز مقدماتی
 22. شیرینی ترساز پیشرفته
 23. شیرینی پز درجه 1
 24. شیرینی پز درجه 2
 25. شیرینی پز سنتی آذربایجان شرقی ( سال 1394)
 26. شیرینی پز سنتی ترکمن
 27. شیرینی پز شیرینی های خشک
 28. شیرینی پز شیرینی های خشک مقدماتی
 29. شیرینی پز شیرینی های خشک (پیشرفته )
 30. شیرینی پز شیرینی های خشک بدون فر (اجاق گاز)
 31. طباخ آبزیان
 32. فربان (فر دار)
 33. کارور پیتزا پز
 34. کباب زن و تخته کار
 35. کیک ساز مقدماتی ( سال 1392)
 36. کیک ساز پیشرفته (سال 1392)
 37. کیک ساز و تر ساز
 38. متصدی کافی شاپ (قهوه سرا)
 39. مدیر بهداشتی بخش غذا،تغذیه و صنایع غذایی
 40. مشاور تغذیه اینترنتی
سایر پیوندها
تنظیمات قالب