شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

 

 1. ارزیابی سیستم و مصرف بهینه انرژی در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 2. آکواترونیست ( سال 1394)
 3. انجام آزمايش ها محاسبات و اندازه گیری نیروهای سیال آب در شبكه هاي آب و فاضلاب (سال 1393)
 4. اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی BOD (مرداد 95)
 5. بررسی و آنالیز کنترل خطی سیستم های آب و فاضلاب (سال 1393)
 6. بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای و مقررات در تصفیه خانه های آب و فاضلاب (سال 1393)
 7. تصفيه فاضلاب در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 8. راه اندازی سیستم های آکواترونیک توسط PLC (سال 1393)
 9. سنجش کیفیت آب و فاضلاب در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 10. کنترل سیستم های پنوماتیک در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 11. مستندسازي و گزارش نويسي درارتباط با  سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 12. مدیریت منابع آب برای شهروندان ( سال 1394)
 13. نصب و تست سنسورهای عمومی تصفیه خانه های آب سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 14. نصب و راه اندازی پمپ های ویژه تصفیه خانه های آب و فاضلاب در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 15. نصب و راه اندازی شیرهای صنعتی سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 16. نظارت کنترل ارزيابي و بهینه سازی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب (سال 1393)

 

 1. ارزیابی سیستم و مصرف بهینه انرژی در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 2. آکواترونیست ( سال 1394)
 3. انجام آزمايش ها محاسبات و اندازه گیری نیروهای سیال آب در شبكه هاي آب و فاضلاب (سال 1393)
 4. اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی BOD (مرداد 95)
 5. بررسی و آنالیز کنترل خطی سیستم های آب و فاضلاب (سال 1393)
 6. بکارگیری ایمنی و بهداشت حرفه ای و مقررات در تصفیه خانه های آب و فاضلاب (سال 1393)
 7. تصفيه فاضلاب در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 8. راه اندازی سیستم های آکواترونیک توسط PLC (سال 1393)
 9. سنجش کیفیت آب و فاضلاب در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 10. کنترل سیستم های پنوماتیک در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 11. مستندسازي و گزارش نويسي درارتباط با  سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 12. مدیریت منابع آب برای شهروندان ( سال 1394)
 13. نصب و تست سنسورهای عمومی تصفیه خانه های آب سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 14. نصب و راه اندازی پمپ های ویژه تصفیه خانه های آب و فاضلاب در سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 15. نصب و راه اندازی شیرهای صنعتی سیستم های آکواترونیک (سال 1393)
 16. نظارت کنترل ارزيابي و بهینه سازی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب