شعار سال
جمعه 01 تیر 1403
 

 

 1.  ارتباطات سازماني
 2. اداره امور دفتری(مرداد 95)
 3. بکارگيري آئين نگارش و انجام مکاتبات اداري
 4. توانمند سازي كاركنان 
 5. حفاظت اسناد ومدارک طبقه بندی شده (مرداد 95)
 6. دستياري اجرايي امور اداري - مالي
 7. ساماندهي محيط كار (5S)
 8. شناسايي و بكارگيري مقررات تعاوني توسط مديران (سال 1393)
 9. طراحي و تدوين فرم هاي اداري و سازماني
 10. كارآفريني سازماني (سال 1393)
 11. گزارش نويسي
 12. مديريت رفتار سازماني
 13. مديريت منابع انساني H.R.M
 14. مهارتهاي ضروري در محيط كار 
 15. نگارندۀ نامه به زبان انگلیسی (1390)
 16. ويراستاري متون
 

 

 1.  ارتباطات سازماني
 2. اداره امور دفتری(مرداد 95)
 3. بکارگيري آئين نگارش و انجام مکاتبات اداري
 4. توانمند سازي كاركنان 
 5. حفاظت اسناد ومدارک طبقه بندی شده (مرداد 95)
 6. دستياري اجرايي امور اداري - مالي
 7. ساماندهي محيط كار (5S)
 8. شناسايي و بكارگيري مقررات تعاوني توسط مديران (سال 1393)
 9. طراحي و تدوين فرم هاي اداري و سازماني
 10. كارآفريني سازماني (سال 1393)
 11. گزارش نويسي
 12. مديريت رفتار سازماني
 13. مديريت منابع انساني H.R.M
 14. مهارتهاي ضروري در محيط كار 
 15. نگارندۀ نامه به زبان انگلیسی (1390)
 16. ويراستاري متون
سایر پیوندها
تنظیمات قالب