شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1.  تفكر سيستمي در سازمانها
 2. داده کاری و کشف دانش با استفاده از نرم افزار SPSS Modeler (سال 1394)
 3. داده کاوی با نرم افزار Weka ( دی 1394)
 4. شبیه سازی سیستم با نرم افزار Arena 
 5. شبیه سازی سیستم با نرم افزار simul8 (سال 1393)
 6. شش سیگما
 7. کاربرد نرم افزار آماری Minitabدر کنترل فرآیند آماری (سال 1393)
 8. مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی Iso 10015 ( بهمن 1394)
 9. مديريت بحران
 10. ممیزی سیستم های مدیریتی بر اساس ایزو  19011:2011  (سال 1393)
 11.  

 

 

 1.  تفكر سيستمي در سازمانها
 2. داده کاری و کشف دانش با استفاده از نرم افزار SPSS Modeler (سال 1394)
 3. داده کاوی با نرم افزار Weka ( دی 1394)
 4. شبیه سازی سیستم با نرم افزار Arena 
 5. شبیه سازی سیستم با نرم افزار simul8 (سال 1393)
 6. شش سیگما
 7. کاربرد نرم افزار آماری Minitabدر کنترل فرآیند آماری (سال 1393)
 8. مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی Iso 10015 ( بهمن 1394)
 9. مديريت بحران
 10. ممیزی سیستم های مدیریتی بر اساس ایزو  19011:2011  (سال 1393)
 11.  

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب