شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. اتوماسیون و برنامه نویسی ITS PLC professional Edition (سال 1393)
 2. اتوماسيون و برنامهم نويسي  plc-s7-1200(سال 1393)
 3. برنامه نویسی PLC-s7-200 با دستورات پایه  ( بهمن 1394)
 4. برناهمه نویسیplc kinco  (سال 1393)
 5. برنامه نویسیHMI Kinco  (سال 1393)
 6. برنامه نويسي به زبانS7-Graph (سال 1394)
 7. برنامه نویسی plc s7-300 با دستورات پیشرفته (خرداد 95)
 8. برنامه نویسیplc s7-400 (خرداد 95)
 9. تحلیل سیستم های هوشمند وکنترلی به روش منطق فازی matlab (خرداد 95)
 10. راه اندازی موتور ودرایو servo Delta (خرداد 95)
 11. راه اندازی MINI PLC LOGO
 12. راه اندازي شبکه صنعتي AS-INTERFACE
 13. راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS
 14. راه اندازي موتورهاي ACبا كنترل دورKinko (سال 1393)
 15. راه اندازي موتورهاي و درايوهايSERVO KINCO و STEP KINCO(سال 1393)
 16. شبيه سازي محيط هاي صنعتي بانرم افزار  FACTORY I/O  (آبان 95)
 17. شبیه سازی، تحلیل و طراحی سیستم های کنترل هوشمند با MATLAB ( سال 1394)
 18. طراحی سیستم اپتیکی با نرم افزار ZEMZX ( سال 1394)
 19. طراحی و تحلیل سیستمهای کنترل بانرم افزار MATLAB ( سال 1394)
 20. كار با اجزاي سيستم هاي كنترل صنعتي (سال 1393)
 21. کار با نرم افزار labview  (سال 1392)
 22. کالیبراسیون ابزار دقیق
 23. کنترل دور موتورهای الکتریکی ACبا  Drive Delta (خرداد 95)
 24. مانیتورینگ با نرم افزار WINCC Flexible  ( سال 1394)
 25. مانیتورینگ با HMI Delta (خرداد 95)

 

 1. اتوماسیون و برنامه نویسی ITS PLC professional Edition (سال 1393)
 2. اتوماسيون و برنامهم نويسي  plc-s7-1200(سال 1393)
 3. برنامه نویسی PLC-s7-200 با دستورات پایه  ( بهمن 1394)
 4. برناهمه نویسیplc kinco  (سال 1393)
 5. برنامه نویسیHMI Kinco  (سال 1393)
 6. برنامه نويسي به زبانS7-Graph (سال 1394)
 7. برنامه نویسی plc s7-300 با دستورات پیشرفته (خرداد 95)
 8. برنامه نویسیplc s7-400 (خرداد 95)
 9. تحلیل سیستم های هوشمند وکنترلی به روش منطق فازی matlab (خرداد 95)
 10. راه اندازی موتور ودرایو servo Delta (خرداد 95)
 11. راه اندازی MINI PLC LOGO
 12. راه اندازي شبکه صنعتي AS-INTERFACE
 13. راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS
 14. راه اندازي موتورهاي ACبا كنترل دورKinko (سال 1393)
 15. راه اندازي موتورهاي و درايوهايSERVO KINCO و STEP KINCO(سال 1393)
 16. شبيه سازي محيط هاي صنعتي بانرم افزار  FACTORY I/O  (آبان 95)
 17. شبیه سازی، تحلیل و طراحی سیستم های کنترل هوشمند با MATLAB ( سال 1394)
 18. طراحی سیستم اپتیکی با نرم افزار ZEMZX ( سال 1394)
 19. طراحی و تحلیل سیستمهای کنترل بانرم افزار MATLAB ( سال 1394)
 20. كار با اجزاي سيستم هاي كنترل صنعتي (سال 1393)
 21. کار با نرم افزار labview  (سال 1392)
 22. کالیبراسیون ابزار دقیق
 23. کنترل دور موتورهای الکتریکی ACبا  Drive Delta (خرداد 95)
 24. مانیتورینگ با نرم افزار WINCC Flexible  ( سال 1394)
 25. مانیتورینگ با HMI Delta (خرداد 95)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب