شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 1. از بین بردن گیاهان هرز استخر(سال 1393)
 2. از بین بردن موجودات مزاحم نظیر مار، لاک پشت، سمور آبی و پرندگان ماهی خوار (سال 1393)
 3. آماده سازی استخر لارو و بچه ماهیان سرد آبی(سال 1393)
 4. آماده سازی استخر لارو و بچه ماهیان گرم آبی(سال 1393)
 5. آماده سازی خوراک و غذادهی به لاروها و بچه ماهیان گرمابی(سال 1393)
 6. اندازه گیری خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب انکوباتور(سال 1393)
 7. آهك پاشي در واحد پرورش ماهيان گرم آبي (سال 1393)
 8. پاکسازی روزانه آب استخر (سال 1393)
 9. پیشگیری از بیماریها در پرورش لارو و پرواری ماهیان سردآبی (سال 1393)
 10. تخم کشی و اسپرم گیری ماهیان گرمابی (سال 1393)
 11. تزریق هورمون به مولدین (سال 1393)
 12. تهیه و تنظیم چک لیست ها و ثبت رویدادهای روزانه پرورش (سال 1393)
 13. ثبت رویدادهای روزانه پرورش ماهیان سردآبی (سال 1393)
 14. رقم بندی دراستخر پرورش لارو ماهیان سردابی (سال 1393)
 15. سم پاشی در استخر پرورش لارو ماهیان گرمابي (سال 1393)
 16. صید بچه ماهی نیم گرمی (سال 1393)
 17. صید ماهیان بازاري (سال 1393)
 18. صید ماهیان پیش مولد گرمابی و انتقال به استخر ویژه (سال 1393)
 19. ضدعفونی کردن آب استخر پرورش لارو وبچه ماهی سردآبی (سال 1393)
 20.  عملیات  آب دهی  استخر (سال 1393)
 21. غذادهی  روزانه ماهیان پیش مولد در استخر (سال 1393)
 22. کوبیدن خاک و پر کردن درزهای استخر (سال 1393)
 23. کود دهی هفتگی در استخر پرورش لارو وبچه ماهی (سال 1393)
 24. کودد پاشي اوليه استخر پرورش لارو و بچه ماهی گرمابی (سال 1393)
 25. لایروبی و خروج گازهای مضر از بستر استخر (سال 1393)
 26. ماهی دار کردن استخر پرورش لارو و بچه ماهی گرمابی (سال 1393)
 27. نگهداری تخم هاو تغذیه لاروها ماهی سردآبی در انکو باتور (سال 1393)
 28. نگهداری و تغذیه لارو ماهیان گرمابی در انکوباتور (سال 1393)
 29. نمونه برداری از آب استخر (سال 1393)
 30. نمونه برداري از ماهيان گرمابي (سال 1393)
 31. هوادهی روزانه در استخر پرورش لارو وبچه ماهی گرم آبی (سال 1393)

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب