شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
آماده سازی بستر گلخانه های خاکی و هیدروپونیک سبزی و صیفی (سال 1392)
آماده سازی بستر گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گل های شاخه بریده (سال 1392)
انبارداری ( گل های شاخه بریده ، زینتی ، سبزی و صیفی ) (سال 1392)
بازاریابی و فروش محصولات (گل های شاخه بریده ، زینتی ، سبزی و صیفی ) (سال 1392)
پيشگيري از آفات و امراض علف هاي هرز سبزي و صيفي (سال 1392)
پيشگيري از آفات -امراض- علف هاي هرز گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك گل هاي زينتي و دارويي (سال 1392)
چيدمان سيستم هاي خاكي و هيدروپونيك (سال 1392)
عمليات آماده سازي بستر گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك گل هاي زينتي و دارويي (سال 1392)
عمليات برداشت و پس از  برداشت در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك گياهان زينتي و دارويي (سال 1392)
عمليات برداشت و پس از بردا شت در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك سبزي و صيفي (سال 1392)
عمليات برداشت و پس از برداشت در گلخانه هاي خاكي و هيدورپونيك گل هاي شاخه بريده (سال 1392)
عمليات تنظيم شرايط محيطي در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك سبزي و صيفي (سال 1392)

عمليات تنظيم شرايط محيطي در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك گل هاي شاخه بريده (سال 1392)

عمليات تنظيم شرايط محيطي در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك گياهان زينتي و دارويي (سال 1392)
عملیات داشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گیاهان  شاخه بریده (سال 1392)
عملیات داشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گیاهان زینتی و دارویی (سال 1392)
عمليات داشت در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك سبزي و صيفي (سال 1392)
عمليات سرويس و نگهداري تجهيزات گلخانه اي (سال 1392)
عمليات كاشت در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك سبزي و صيفي (سال 1392)
عمليات كاشت در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك گل هاي شاخه بريده (سال 1392)
عمليات كاشت در گلخانه هاي خاكي و هيدروپونيك گياهان زينتي و دارويي (سال 1392)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب