شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403

گروه پژوهش

شرح وظایف

 • تعیین عناوين اولویت‏های پژوهشي سالانه سازمان در سطح ملي و استاني و پيشنهاد به شوراي پژوهشي سازمان جهت تصويب نهايي
 • بررسي طرح‏هاي تحقيقاتي پيشنهادي استان‏ها و واحدهای ستادی و ارايه به شوراي پژوهشي سازمان جهت تصويب نهايي
 • اخذ مجوز انجام طرح های پژوهشی از مراجع ذیریط
 • تنظيم گزارشات مربوط به نتايج حاصل از طرح‏هاي تحقيقاتي و ارائه آن جهت چاپ و انتشار به واحدهاي ذيربط
 • بررسي و ارائه راهكارهاي لازم جهت عملياتي نمودن نتايج حاصله از اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در يك يا چند استان يا حوزة ستادي و نظارت بر اجراي عمليات مذكور
 • بررسي و تصويب پيشنهادهای برگزاري سمينارها و همايش‏هاي استانی و واحدهاي ستادي
 • نظارت بر برگزاریسمينارها و همايش‏هاي واحدهاي استانی و ستادي
 • تنظيم خلاصه مقالات همايش‏هاي تخصصي و ارائه آن جهت چاپ و انتشار به واحدهاي ذيربط
 • شناسايي فرصت هاي مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي و بورس‏هاي تحصيلي داخلي و خارجي جهت اعزام كاركنان و مربيان
 • تشكيل و اداره امور دبيرخانه شوراي پژوهشي سازمان
 • تهیه فرآیندهای انجام کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط
 • همکاری با سایر گروه‏های دفتر جهت نیل به اهداف مورد نظر
 • تهیه و ارایه گزارش هاي انجام و پیشرفت کار و مستند سازی آن ها

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب