شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

گروه طرح و برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسي به منظور شناسایی سياست‏ها و اولويت هاي اقتصادي اجتماعي كشور جهت بر برنامه ریزی آموزش‏هاي فني و حرفه اي
 • مطالعه، مدیریت و نظارت بر تدوين برنامه هاي آموزشي متناسب با نياز بازار كارو برنامه هاي توسعه اي كشور.
 • طراحي برنامه هاي توسعه كمي و كيفي آموزش‏هاي فني و حرفه اي با مشاركت فعال بخش دولتي و غير دولتي.
 • مدیریت و نظارت بر تدوين برنامه هاي توسعه منابع انساني سازمان.
 • مقايسه برنامه هاي آموزشي سازمان با نيازمندي‏هاي جامعه و تهيه گزارش‏هاي لازم دراين زمينه و ارائه پيشنهادها و راه‏حل‏هاي مناسب
 • بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصله از اجراي برنامه ها و استفاده و بهره برداري ازآن در جهت برنامه ريزي هاي آتي و اصلاح يا حذف برخي از برنامه هاي متغير حسب ضرورت
 • تشكيل و اداره امور دبيرخانه ستاد برنامه ريزي آموزشي اجرائي سازمان به منظور تدوين سند برنامه و تنظيم اسناد تعهدات آموزشي اجرائي استان‏ها و واحدهاي ستادي و ابلاغ آن
 • برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‏هاي مختلف سازمان
 • تهیه فرآیندهای انجام کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه
 • همکاری با سایر گروه‏های دفتر جهت نیل به اهداف مورد نظر
 • تهیه و ارایه گزارش هاي انجام و پیشرفت کار و مستند سازی آن ها

 

 

                                                       

                     
سالنامه آماری                                تقویم انتشاراتی آماری                          

خط مشی های کیفیت داده های آماری

                      تعاریف و اصطلاحات

 

                                                         

                       
                               

شناسنامه های نماگرهای تخصصی

                         

اطلاعات تماس

                       

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب