شعار سال
چهارشنبه 09 خرداد 1403

گروه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی حوزه کشاورزی و خدمات

شرح وظایف

 • تعیین عناوین سالانه استانداردهای آموزشی اولویت دار حوزه کشاورزی جهت تدوین و بازنگری بر اساس نیاز بازار کار، تحولات فناوری و خط مشی‏ها و سیاست های سازمان
 • برنامه ریزی جهت مطالعه و بررسی طرح ها و روش های نوین بازنگری و تدوین استانداردهای آموزشی حوزه کشاورزی با همکاری گروه پژوهش
 • تجزیه و تحلیل مشاغل و حرف موجود در بازار کار در حوزه کشاورزی بمنظور تدوین استانداردهای آموزشی
 • شناسایی مشاغل و تهیه بانک اطلاعاتی مشاغل در حوزه کشاورزی با همکاری گروه پژوهش
 • تهیه بانک اطلاعات خبرگان حرفه ای در حوزه کشاورزی
 • طراحی مسیر حرفه ای گروههای برنامه ریزی در حوزه کشاورزی
 • بررسی و تصویب عناوین و محتوای استانداردهای آموزشی تدوین شده توسط استان‏ها در حوزه کشاورزی
 • تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی حوزه کشاورزی بر اساس نیاز بازار کار، تحولات فناوری و خط مشی ها و سیاست های سازمان همراستا با استانداردهای بین المللی
 • ایجاد و برقراری ارتباط با قطب های کشاورزی و اقتصادی کشور و استفاده از پتانسیل های آنان جهت تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی
 • بررسی و نظارت بر میزان انطباق آموزش های سازمان در بخش های دولتی و خصوصی با استانداردهای آموزشی حوزه کشاورزی
 • بارگذاری استانداردها بر روی سایت و پورتال سازمان و آرشیو آنها و ارائه آمار به گروه آمار و اطلاعات
 • برنامه ریزی جهت آموزش مستمر کارشناسان برنامه ریزی درسی و تدوین کنندگان استانداردهای آموزشی
 • تهیه فرآیندهای انجام کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه
 • همکاری با سایر گروههای دفتر جهت نیل به اهداف مورد نظر
 • تهیه و ارایه گزارش های انجام و پیشرفت کار و مستند سازی آن ها

 درگاه های مرتبط - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - 

 استانداردهای شغل و شایستگی با رویکرد شغل
استانداردهای شغل، شایستگی و ارزشیابی شایستگی با رویکرد حرفه
استانداردهای آرشیوی

 

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب