شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
آنالیز داده های آماری در هیدرولوژی
آنالیز رودخانه ها و آب های زیرزمینی
آنالیز و کاهش آلودگی آب های زیرزمینی
آنالیز و کنترل آبهای غیر متعارف
بررسی و کنترل آلاینده های جوی
تجزیه و تحلیل داده های هیدروژئوشیمی آب با نرم افزار  AQQA
تحلیل پتانسیل اقلیمی محصولات کشاورزی
تحلیل داده های آماری هواشناسی با MINITAB RELEASE
تحلیل و شبیه سازی مدل های کشاورزی و اقلیمی با نرم افزار CLIMGEN
تحلیل و طراحی ساختمان چاه های آبی
تحلیل و طراحی قنات
تحلیل و کنترل آب های زیرزمینی ساحلی
تحلیل و کنترل آب های زیرزمینی کویری
ترسیم گلباد
طراحی و تحلیل سدهای رسوب گیر
طراحی و تحلیل سدهای زیرزمینی
کشتکار بادام زمینی
کشتکار گلرنگ
کنترل بیماری های گیاهی با بکارگیری سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS
کنترل منابع آب کارستی
کنترل و استخراج منابع آبهای زیرزمینی
متصدی كنترل تولیدات در واحدهاي کشاورزی
مدیریت تولیدات کشاورزی با استفاده از اطلاعات هواشناسی
 
سایر پیوندها
تنظیمات قالب