شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
 

معاونت  برنامه ریزی درسی

وظایف:

 • تدوین سند حرفه
 • تشکیل کارگروه های برنامه ریزی درسی با مشارکت صاحبان مشاغل
 • تدوین و بروز رسانی استانداردهای آموزشی در خوشه های صنعت، خدمات ، کشاورزی و فرهنگ و هنر

 

اهداف:

 • پاسخ به نیاز آموزشی بازار کار با تدوین استانداردهای آموزشی
 • تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی بر اساس مفاد قانون جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
 • تدوین سند حرفه در راستای استقرار نظام صلاحیت حرفه ای

ساختار:

 • گروه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی حوزه صنعت
 • گروه تهیه و تدوین تدوین استانداردهای آموزشی حوزه کشاورزی

اهم برنامه ها:  

 • تهیه و تدوین سند حرفه
 • تهیه و تدوین استاندارد آموزش

خط مشی معاونت برنامه ریزی درسی

این معاونت در راستای رسالت خود به عنوان متولی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای تمامی حرف و مشاغل، با شعار هر مهارت و هر محصول یک استاندارد آموزشی و با رعایت ارزش های سازمان و التزام کامل به قوانین و مقررات تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و کسب رضایت مشتری، در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد بالا دستی استراتژی های زیر را دنبال می کند:

 • توسعه و تعامل سازنده برون سازمانی و درون سازمانی در تدوین و بازنگری استاندارد های آموزشی
 •  ارتقاء مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارتقاء کیفیت استاندارد های آموزشی موجود
 • توانمند سازی و ارتقای کیفی منابع انسانی از طریق ارتقاء کیفیت استاندارد های آموزشی موجود
 • ارتقاء کمی و کیفی استانداردهای آموزشی
 • نیاز سنجی مداوم استانداردهای آموزش در سطح آمایش سرزمین و اسناد توسعه اشتغال
 • شبکه سازی کلیه ذینفعان آموزشی و ادارات و مراکز آموزشی بهمنظور تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی
 • مشارکت ذینفعان در تدوین استاندارد های آموزشی مورد نیاز بازار کار
 • تدوين استاندارد آموزشي جديد در حوزه مشاغل سبز و سبز نمودن استاندارد های آموزش شغلي موجود در سازمان
 • عملیاتی کردن برنامه های دفتر بر اساس سند راهبردی سازمان
 • نظارت کلینیکی بر اجرای استاندارد های آموزشی در مراکز آموزشی سازمان

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب