شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 

معاونت  پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

ساختمان شیخ‌بهایی
 گروه پژوهش

رئیس گروه: خانم عباس زاده

تلفن: 1114

ساختمان شیخ‌بهایی
گروه طرح و برنامه ریزی آموزشی

رئیس گروه: آقای حاتمیان

تلفن: 1127

ساختمان شیخ‌بهایی
گروه مطالعات جامع بازارکار

رئیس گروه: خانم دادگر

تلفن: 1130

ساختمان شیخ‌بهایی
گروه همکاری و ارتباط های علمی و تخصصی

رئیس گروه: آقای بداغی

تلفن: 1514

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب