شعار سال
چهارشنبه 17 خرداد 1402

 رویکردهای دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی

  •تعامل بهره­ور 

•تعالی اطلاعات یکپارچه

 •تضمین کیفیت ، صداقت و  اعتماد

 •نوآوری در خدمات پژوهشی

 •رهبری متکی بر دانش

 •پرورش پژوهشگران مهارتی متعهد

 •تعالی مدیریتی و اجرایی

 

 

boss
66583504
تنظیمات قالب