شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403

خط مشی معاونت برنامه ریزی درسی

 

 

این معاونت در راستای رسالت خود به عنوان متولی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای تمامی حرف و مشاغل، با شعار هر مهارت و هر محصول یک استاندارد آموزشی و با رعایت ارزش های سازمان و التزام کامل به قوانین و مقررات تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و کسب رضایت مشتری، در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد بالا دستی استراتژی های زیر را دنبال می کند:

  • توسعه و تعامل سازنده برون سازمانی و درون سازمانی در تدوین و بازنگری استاندارد های آموزشی

  •  ارتقاء مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارتقاء کیفیت استاندارد های آموزشی موجود

  • توانمند سازی و ارتقای کیفی منابع انسانی از طریق ارتقاء کیفیت استاندارد های آموزشی موجود

  • ارتقاء کمی و کیفی استانداردهای آموزشی

  • نیاز سنجی مداوم استانداردهای آموزش در سطح آمایش سرزمین و اسناد توسعه اشتغال

  • شبکه سازی کلیه ذینفعان آموزشی و ادارات و مراکز آموزشی بهمنظور تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی

  • مشارکت ذینفعان در تدوین استاندارد های آموزشی مورد نیاز بازار کار

  • تدوين استاندارد آموزشي جديد در حوزه مشاغل سبز و سبز نمودن استاندارد های آموزش شغلي موجود در سازمان

  • عملیاتی کردن برنامه های دفتر بر اساس سند راهبردی سازمان

نظارت کلینیکی بر اجرای استاندارد های آموزشی در مراکز آموزشی سازمان

درباره دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب