شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
اجرای اصول بهداشتی در  کشتارگاه طیور
ارزیابی خصوصیات ظاهری و رفتارشناسی طیور تخمگذار
ارزیابی رفتار وخصوصیات ظاهری گله مادر
ارزیابی و درجه بندی جوجه
انتقال تخم به ستر و تنظیم و راه اندازی آن
انتقال تخم به هچر و تنظیم و راه اندازی آن
آماده کردن سالن وکنترل شرایط محیطی درواحد پرورش و تولیدطیور مادر(مولد)
بارگیری و حمل جوجه های یک روزه به مزرعه
پرورش جنس نر در گله های مادر
تعیین جنسیت جوجه یک روزه
تهیه پولت و نظارت برانتقال آن به سالن تولید 
 تهیه جوجه تخم گذار و پولت و انتقال آن به سالن پرورش
 تهیه جوجه ونظارت بر انتقال آن به سالن طیور گوشتی
 تهیه ونظارت بر آماده سازی خوراک و خوراک دهی
 تهیه، انتقال و نگهداری تخم نطفه دار در واحد جوجه کشی
 تولك بري واجرای برنامه نوری مناسب در طیور مادر
 تولک بری واجرای برنامه نوری در طیور تخم گذار
 ثبت آمار و اطلاعات در واحد کشتارگاه
 جمع آوری، رکوردگیری، نگهداری و دسته بندی و انتقال تخم طیور مادر
 جمع آوری، رکوردگیری، نگهداری، دسته بندی و انتقال تخم خوراکی
 رکورد برداری و ثبت رکورد در جوجه کشی
 نظارت بر سرویس و نگهداری تاسیسات کشتارگاه طیور
 کنترل امنیت زیستی و رعایت اصول بهداشتی گله
 کنترل بارگیری و حمل طیور به کشتارگاه
 کنترل سیستم خطی کشتار طیور
 کنترل شرایط محیطی واحد پرورش طیور گوشتی
 کنترل ونظارت بر عملیات سرد کردن و انجماد لاشه طیور
 نظار ت بر آماده سازی سالن جوجه کشی
 نظارت بر آماده سازی سالن پرورش طیور تخم گذار
نظارت بر سرویس و نگهداری تاسیسات کشتارگاه طیور
 نظارت بر عملیات تفکیک و بسته بندی لاشه طیور
 نظارت بر نگهداری و مراقبت از جوجه طیور گوشتی
نظارت برآماده سازی سالن پرورش طیورگوشتی
نظارت برانجام واکسیناسیون طیور
نوک چینی و چیدن ناخن طیور
یکنواخت کردن وثبت رکورد در گله
سایر پیوندها
تنظیمات قالب