شعار سال
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
استفاده از روش های تولید انبوه محصولات گلخانه های خاکی و هیدروپونیک
اصول سرویس و نگهداری تجهیزات گلخانه ای
انبارداری گل های شاخه بریده و زینتی و سبزی و صیفی
انتخاب تجهیزات و ادوات گلخانه خاکی و هیدروپونیک
انتخاب و چیدمان سیستم های کشت خاکی و هیدروپونیک
انتخاب و طراحی محل گلخانه خاکی و هیدروپونیک
بازاریابی و فروش محصولات گل های شاخه بریده و زینتی و سبزی و صیفی
طراحی و اجرای پی ریزی گلخانه خاکی و هیدروپونیک
طراحی و نصب سازه گلخانه خاکی و هیدروپونیک
مبارزه با آفات و امراض و علف های هرز  گل های زینتی و دارویی
مبارزه با آفات و امراض و علف های هرز  گل های شاخه بریده
مبارزه با آفات و امراض و علف های هرز گلخانه های خاکی و هیدروپونیک سبزی و صیفی
محاسبه هزینه های تولید گلخانه های خاکی و هیدروپونیک
مدیریت حفاظت و ایمنی در گلخانه
مدیریت و سرپرستی گلخانه های خاکی و هیدروپونیک
نظارت بر آماده سازی بستر گلخانه های خاکی و هیدروپونیک سبزی و صیفی
نظارت بر آماده سازی بستر گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گل های زینتی و دارویی
نظارت بر آماده سازی بستر گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گل های شاخه بریده
نظارت بر عملیات برداشت و پس از برداشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک سبزی و صیفی
نظارت بر عملیات برداشت و پس از برداشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گل های شاخه بریده
نظارت بر عملیات برداشت و پس از برداشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گیاهان زینتی و دارویی
نظارت بر عملیات تنظیم شرایط محیطی در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک سبزی و صیفی
نظارت بر عملیات تنظیم شرایط محیطی در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گل های شاخه بریده
نظارت بر عملیات تنظیم شرایط محیطی در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گیاهان زینتی و دارویی
نظارت بر عملیات داشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک سبزی و صیفی
نظارت بر عملیات داشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گیاهان  شاخه بریده
نظارت بر عملیات داشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گیاهان زینتی و دارویی
نظارت بر عملیات کاشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک سبزی و صیفی
نظارت بر عملیات کاشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گل های شاخه بریده
نظارت بر عملیات کاشت در گلخانه های خاکی و هیدروپونیک گیاهان زینتی و دارویی
سایر پیوندها
تنظیمات قالب