شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 
 1. انبار دار هتل   (بازنگری آذر 1394)
 2. برنامه ريز جشن ها و تشريفات (سال 1393)
 3. سر ميزبان رستوران  (بازنگری / بهمن 1394)
 4. سر ميزبان روم سرويس (بازنگری / بهمن 1394)
 5. سرپرست رستوران هتل ( بازنگری / بهمن 1394)
 6. قصاب هتل  (بازنگری آذر 1394)
 7. كمك ميزبان رستوران ( بازنگری / بهمن 1394)
 8. متصدي لباس شويي درهتل       بازنگري (اسفند 94)
 9. ﻣدﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ داری ھﺗل  (بازنگری / بهمن 1394)
 10. معاون خانه داری هتل  ( بازنگری / بهمن 1394)
 11. ميزآراي هتل  ( بازنگری آذر 1394)
 12. ميزبان رستوران / بازنگری ( بهمن 1394)
 13. نظافتچي هتل (بازنگری آذر 1394)
 
 1. انبار دار هتل   (بازنگری آذر 1394)
 2. برنامه ريز جشن ها و تشريفات (سال 1393)
 3. سر ميزبان رستوران  (بازنگری / بهمن 1394)
 4. سر ميزبان روم سرويس (بازنگری / بهمن 1394)
 5. سرپرست رستوران هتل ( بازنگری / بهمن 1394)
 6. قصاب هتل  (بازنگری آذر 1394)
 7. كمك ميزبان رستوران ( بازنگری / بهمن 1394)
 8. متصدي لباس شويي درهتل       بازنگري (اسفند 94)
 9. ﻣدﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ داری ھﺗل  (بازنگری / بهمن 1394)
 10. معاون خانه داری هتل  ( بازنگری / بهمن 1394)
 11. ميزآراي هتل  ( بازنگری آذر 1394)
 12. ميزبان رستوران / بازنگری ( بهمن 1394)
 13. نظافتچي هتل (بازنگری آذر 1394)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب