شعار سال
چهارشنبه 02 خرداد 1403
 1. اجرای فرایند ارزیابی (سال 1393)
 2. استفاده از نرم افزار در تجزیه وتحلیل اطلاعات (سال 1393)
 3. استفاده از نتايج اريابي عملكرد (سال 1393)
 4. امحائ اسناد و مدارک راکد  (سال 1393)
 5. انجام امور بیمه بدواستخدام کارکنان (سال 1393)
 6. انجام امور بیمه درمانی -بیمه تکمیلی- عمر وحوادٍث (سال 1393)
 7. انجام امور رفاهی واجرای فرایند پرداخت کمک هزینه های فوت و ازدواج (سال 1393)
 8. انجام مکاتبات اداری واستعلام  اداري (سال 1393)
 9. بررسی تشکیلات اداری وپست های سازمانی (سال 1393)
 10. بررسی سوابق پرسنل متوفی (سال 1393)
 11. بررسی سوابق  واجدین شرایط بازنشستگی (سال 1393)
 12. بررسی سوابق واجدین شرایط بازخریدی انفصال ،استعفا (سال 1393)
 13. بررسي سوابق و ا حتساب سنوات و تنظيم و تكميل فرم هاي مربوطه (سال 1393)
 14. بررسی وبکارگیری قوانین ومقررات و آیین نامه های استخدامی (سال 1393)
 15. بررسي و بكارگيري روشهاي ارزيابي عملكرد با استفاده از دستورالعملها و فرم هاي مربوطه(سال 1393)
 16. بررسی وبکارگیری قوانین ومقررات وآئین نامه های استخدامی (سال 1393)
 17. بکارگیری ابزار ونگهداری اسناد ومدارک کارکنان (سال 1393)
 18. بکارگیری اصول بایگانی در تشکیل پرونده (سال 1393)
 19. بکارگیری اصول ومقررات آرشیو (سال 1393)
 20. تفکیک وطبقه بندی اسناد ومدارک با استفاده از روش های مدون (سال 1393)
 21. تنظیم پیش نویس وتهیه احکام بدو استخدام وابلاغ ها (سال 1393)
 22. تهیه پیش نویس ،تنظیم وتکمیل احکام انتصابات و ترفیعات (سال 1393)
 23. تهیه جداول ،نمودارها وفرم های آماری ووگزارش های مختلف (سال 1393)
 24. تهیه فهرست كاركرد و حضور و غياب الكترونيك با استفاده از نرم افزار (سال 1393)
 25. تهیه وارائه گزارش (سال 1393)
 26. جمع آوری اطلاعات پرسنلی با استفاده ازاصول آمار (سال 1393)
 27. طبقه بندي اطلاعات و وثبت تغییرات پرسنلی دردفاتر (سال 1393)
 28. کارمند یابی (سال 1393)
 29. محاسبه کارکرد پرسنل و تهيه گزارش هاي ماهيانه حضور و غياب (سال 1393)
سایر پیوندها
تنظیمات قالب